Eerste analyse verbreding steun- en herstelpakket Corona: HISWA-RECRON is voorzichtig positief


Laatste update: 28/10/2020

Gisteren presenteerde de ministeries van EZK, SZW en Financiën hun aanvullingen op het steun- en herstelfonds voor bedrijven. Nu de contact beperkende maatregelen door het kabinet opnieuw zijn verlengd, zullen bedrijven opnieuw te maken krijgen met forse omzetverliezen. De afgelopen weken sprak HISWA-RERON met de staatssecretaris van EZK over de gevolgen voor de watersport- en recreatiesector. Een deel van de wensen van HISWA-RECRON is in het gisteren gepresenteerde pakket ingewilligd, maar belangrijke bedrijfsspecifieke maatregelen moeten eerst nog worden uitgewerkt.

Tegemoetkoming Vaste Lasten.

De voorwaarden om in aanmerking te komen voor de regeling Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) blijft voor een groot deel overeind. Bedrijven met minimaal 30% omzetschade kunnen tot maximaal €90.000,- ontvangen voor Q4 2020. De TVL blijft ook het eerste half jaar van 2021 beschikbaar. HISWA-RECRON heeft eerder bij het kabinet aangedrongen om meer bedrijven, zoals de jachtbouw, suppliers en importeurs gebruik te laten maken van de TVL. Deze wens is door het kabinet overgenomen.

De horeca zal een eenmalige bonussubsidie ontvangen vanwege de verplichte sluiting die door het kabinet is opgelegd. De berekening en uitvoering van deze eenmalige bijdrage wordt op dit moment door het kabinet verder uitgewerkt. HISWA-RECRON dringt er bij het kabinet op aan dat bedrijven waarin horeca een deel van hun bedrijfsvoering is, en daarmee bijdraagt aan de omzetschade ook voldoende gecompenseerd worden. 

NOW

De voorwaarden om in aanmerking te komen voor de Noodmaatregel Overbrugging Werkbehoud (NOW) veranderden niet ten opzichte van de voorwaarden die bij het initiële steun- en herstelpakket. In de eerste tranche van NOW-3 (NOW-3.1 van 1 oktober tot en met 31 december 2020), kan de loonsom met 10 procent dalen ten opzichte van juni 2020 zonder dat dit tot een korting leidt. De loonsom kan dalen door natuurlijk verloop of door afspraken over het loon met werknemers. In sommige gevallen zal de loonsom dalen door het ontslag van werknemers. 

HISWA-RECRON heeft met de staatssecretaris van EZK afgesproken op korte termijn en samen met het ministerie van SZW te zoeken naar mogelijke oplossingen voor seizoensgebonden bedrijven die vanwege hun omzetpiek in de zomermaanden minder NOW ontvangen in de wintermaanden. Nu de coronamaatregelen aanhouden vreest HISWA-RECRON ook een omzetdaling in het voorseizoen van 2021. Voorkomen moet worden dat ondernemers opnieuw geconfronteerd worden met de beperkingen van de NOW-regeling en opnieuw geen personeel kunnen aanhouden.

Garantieregelingen

Het Kabinet gaat ervan uit dat waar de steun- en herstelmaatregelen niet voldoende financiële ruimte bieden voor ondernemers, de diverse garantieregelingen zoals de GO-regeling en de BMKB-regeling uitkomst zullen bieden. De BMKB-C regeling wordt verlengd tot het einde van 2021. De banken hebben hierin een wezenlijke rol. HISWA-RECRON ontvangt van verschillende leden verontrustende signalen dat de banken onvoldoende coöperatief meewerken, en er reële zorgen blijven bestaan over de liquiditeit van het bedrijf. Mocht je ervaringen hebben met een van de garantieregelingen, dan horen wij graag hoe je dit hebt ervaren. Deze terugkoppeling kunnen wij gebruiken in onze gesprekken met het kabinet.

Sectorspecifieke maatregelen

Cultuur en Bruine Vloot

Het kabinet heeft aanvullend 500 miljoen beschikbaar gesteld voor culturele instellingen en een aanvullende regeling van 15 miljoen voor varend erfgoed (de bruine vloot). HISWA-RECRON is op dit moment in gesprek met het ministerie van EZK en OCW over de verdeling en uitrol van deze beschikbare middelen voor onze leden.

Time-Out-Arrangement

Het kabinet is op dit moment met werkgevers in gesprek over het optuigen van een zogenoemde Time-Out-Arrangement (TOA), of Doornroosje regeling. Het doel van deze regeling is dat bedrijven voor een bepaalde periode in winterslaap gaan, en in deze periode niet hoeven te voldoen aan hun betalingsverplichtingen aan private schuldeisers. Deze regeling vindt zijn grondslag in de Wet Homologatie Onderhands Akkoord. HISWA-RECRON heeft er bij het ministerie van EZK op aangedrongen om ook watersport- en recreatiebedrijven de mogelijkheid te geven deze regeling in te zetten wanneer ondernemers niet meer aan hun betalingsverplichting kunnen voldoen. De uitwerking van de TOA wordt op een later moment gepresenteerd.

Amateursportverenigingen, zwembanen en ijsbanen

De coronamaatregelen treffen ook de sportverenigingen hard. Het kabinet wil daarom aanvullende financiële steun van 60 miljoen euro vrijspelen voor amateursportverenigingen. HISWA-RECRON pleit ervoor om aanvullende financiële steun ook voor (buiten)sportbedrijven beschikbaar te stellen. Binnen een samenwerkingsverband van andere ondernemende sportaanbieders (POS) voert HISWA-RECRON hierover het gesprek met de minister voor VWS. De voorwaarden en de uitwerking van deze aanvullende steun krijgen op een later moment concreet vorm.

Parallel aan deze gesprekken onderzoekt het kabinet ook de financiële gevolgen voor zwembaden en ijsbanen, die vanwege de geldende beperkingen een forse omzetdaling kennen. HISWA-RECRON levert ook aan deze gesprekken een concrete bijdrage.

Groepenmarkt

Er is nog geen zicht op concrete aanvullende financiële steun voor de groepenmarkt zoals groepsaccommodaties en chartervaart. Ondanks herhaaldelijke oproepen en suggesties van HISWA-RECRON is het nog niet gelukt om het kabinet hiertoe te bewegen. Ondanks het feit dat de groepenmarkt niet, zoals andere specifieke sectoren als horeca en evenementen, expliciet gesloten is door het Rijk, kijken onze ondernemers in deze bedrijfsgroepen wel tegen een omzetdaling van gemiddeld 80-100% aan. HISWA-RECRON blijft in de gesprekken met de overheid pleiten voor aanvullende financiële steun. HISWA-RECRON kan hierin altijd concrete voorbeelden van leden gebruiken in de lobby. Mocht je jouw situatie als ondernemer willen delen, dan stellen wij dat zeer op prijs.

HISWA-RECRON heeft wel afspraken gemaakt met het ministerie van EZK over het organiseren van een field lab voor de groepenmarkt. In een field lab wordt praktijkonderzoek gedaan door de overheid en gelieerde organisaties zoals de RIVM naar de mogelijkheden die er nog wel zijn voor bedrijven die met groepen werken, om zo geen onnodige beperkingen op te leggen in onder andere regionale noodverordeningen. 

Alle aanvullingen en geldende voorwaarden voor bedrijven op het steun- en herstelfonds kun je lezen in de brief van het kabinet aan de Kamer van 27 oktober 2020. Deze vind je hier: https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-economische-zaken-en-klimaat/nieuws/2020/10/27/aanvullingen-op-derde-steunpakket-corona.

Mocht je vragen of opmerkingen hebben over het steun- en herstelpakket, de lobby die HISWA-RECRON voert, of jouw eigen ervaringen met het economisch pakket willen delen, dan kun je altijd contact opnemen met Jarin van der Zande, manager Public Affairs en Beleidzaken via j.vanderzande@hiswarecron.nl of 06-18733439


Tags: corona covid19 covid steunmaatregelen