Lage waterstand rivieren


Laatste update: 15/01/2020

Recreatie gebied Rhederlaag kampt geregeld met lage waterstanden. In 2018 was de problematiek zo ernstig dat bedrijven voor grotere schepen niet bereikbaar waren van juni tot eind december. HISWA (tegenwoordig HISWA-RECRON) is in gesprek met verschillende van de 10 partijen die deelnemen in het project Rivierklimaatpark. HISWA praat op landelijk over de droogte-problematiek in het door het ministerie ingestelde Overlegorgaan Fysieke Leefomgeving (OFL).

Door de klimaatveranderingen komen er in de toekomst grotere extremen in de waterstand. Het jaar 2018 was hiervoor illustratief. Dat jaar begon met een hoge rivierafvoer waarbij de uiterwaarden volledig overstroomden. De zomer en het najaar werden gekenmerkt door een extreem lage waterstand. Op lange termijn moet er rekening worden gehouden met hogere pieken in de waterstand van de Rijn en van de IJssel. Om veilig te blijven wonen moeten het water goed afgevoerd kunnen worden en dat vraagt om voldoende sterke dijken. Er dient ook ingespeeld te worden op langdurige periodes van droogte. Dan moet het water juist vastgehouden worden.

Op verschillende niveau’s bespreekt HISWA de problematiek rondom de lage waterstanden. Dat is op landelijk niveau via het door het ministerie ingesteld orgaan OFL ’Droogte’ (Orgaan Fysieke Leefomgeving) en waarbij zij een bijdrage leverde aan een door Ecorys uitgevoerd onderzoek naar de economische schade door droogte.  Via het zelfde orgaan zit HISWA aan tafel over maatregelen in het kader van ‘Integraal Riviermanagement’. Bij problematiek met de IJssel en in het bijzonder de Rhederlaag praat HISWA met berokken overheden en Leisure Lands.

Rhederlaag en de IJssel:
De IJssel vormt een belangrijke schakel voor de scheepvaart tussen West- (Rotterdam) en Oost-Nederland (Twente). De IJssel is een smalle doorgang in dit traject. De vaargeul is ook niet overal even breed. Verder is de bodem van de IJssel is aan het uitschuren. Als er geen maatregel getroffen worden ligt de vaarweg over 50 jaar een meter dieper dan nu. Hierdoor kunnen er, naast de smalle doorgangen, nieuwe knelpunten voor de scheepvaart ontstaan.

Er zijn twee onderzoeksalternatieven ontwikkeld als twee manieren die beiden tot een klimaatbestendig rivierpark leiden. In de twee alternatieven zijn alle bouwstenen uit de Notitie Kansrijke Oplossingsrichtingen ondergebracht. Ze heten ‘Avontuurlijk Loslaten’ en ‘Creatief Sturen’.

Het is van groot belang voor de watersportbedrijven die gevestigd zijn in de Rhederlaag dat zij over het water bereikbaar blijven. De wisselende waterstanden én het verder uitslijten van de IJssel geve grote zorgen over de (nabije) toekomst. HISWA probeert samen met ondernemers binnen de maatregelen van het project Rivierklimaatpark,  tot oplossingen te komen. De gemeente is één van de samenwerkende partijen in het rivierklimaatpark en kan deze opgave inbrengen als onderdeel van het grotere doel om het toekomstperspectief voor het Rhederlaag helder in beeld te brengen.

Resultaat of gewenst resultaat

Een oplossing voor de lage waterstand recreatiegebied Rhederlaag


Tags: waterstand droogte klimaatverandering