Ankerverbod Kaag


Gepubliceerd: 03/11/2019

Gemeente Teijlingen past haar APV aan en vaardigt een ankerverbod uit op de Kagerplassen. HISWA (tegenwoordig HISWA-RECRON) is van mening dat de maatregel disproportioneel is en dat het waterrecreatieprodukt op de plassen hierdoor wordt aangetast doordat het minder aantrekkelijk is om op de plassen te verblijven.

Het ankerverbod op de Kagerplassen is uitgevaardigd vanwege het feit dat de gemeente geconfronteerd is met ernstige overlast  veroorzaakt door gebruikers (misbruikers) van de passantenplaatsen.
Deze overlast bestond uit

het langdurig, vaak meerdere weken en zelfs maanden lang bezet houden van de passantenhavens  door recreanten waardoor andere recreanten (passanten) hiervan geen gebruik kunnen maken. Daarnaast het uitnodigen van visite, het geven van feestjes (geluidsoverlast). De steiger wordt als een soort (gratis) camping gezien. Ook is er een tweede groep die overlast veroorzaakt, namelijk  daklozen op wrakkige bootjes. Zij ankeren groepsgewijs dan wel leggen aan in de passantenhavens. Gevolgen zijn: , milieuproblemen door lekkage en afvallozing, hondenoverlast, alcohol en drugsgebruik,  geluidsoverlast, het intimideren van recreanten en bezoekers van het eiland, toename van criminaliteit  zoals diefstallen en vernielingen. Daarnaast ook nog een aantasting van het veiligheidsgevoel van veel burgers die Koudenhoorn gebruiken voor recreatie.

HISWA is van mening dat het ankerverbod een disproportionele maatregel is die de grote groep waterrecreanten treft en daarmee ook de watersportbedrijven. HISWA is in gesprek met de gemeente om binnen de APV waarin het verbod is geregeld, nadere regels op te stellen waarbij enerzijds de overlast van de bovengenoemde groepen wordt teruggedrongen en anderzijds er nog voldoende ankermogelijkheden blijven.

Resultaat of gewenst resultaat

Opheffen van het ankerverbod


Tags: Anker Regio midden Kaag