Risicomatrix Wwft vaartuigen


Gepubliceerd: 23/12/2019

Alle beroeps- of bedrijfsmatige kopers en verkopers van goederen én bemiddelaars vallen onder de Wet ter voorkoming Witwassen en Financiering Terrorisme wanneer betaling van goederen in contanten plaatsvindt voor een bedrag van € 10.000 of meer.  Deze ondernemers zijn vanuit de Wwft verplicht om een beoordeling van de risico’s op witwassen en financieren van terrorisme op te stellen, vast te leggen en actueel te houden.

De wetgeving is toegelicht in de Leidraad Wwft. Om snel inzicht te krijgen in de vereisten van de Wwft is in overleg met HISWA deze risicomatrix opgesteld. In de matrix zijn en aantal voorbeelden opgenomen die op laag, middel of hoog risico kunnen wijzen. Je kunt in de praktijk met hele andere zaken geconfronteerd worden die een middel of hoog risico kunnen zijn. Het is bij middel en hoog risico vaak een combinatie van feiten en omstandigheden die daartoe aanleiding geven. In dat geval ontstaat ook al snel de meldplicht. Het gaat bij de Wwft namelijk om ongebruikelijke transacties en niet om verdachte transacties.

Let er op, dat als je het cliëntenonderzoek uitbesteedt aan een derde, je ook rekening houdt met de risico’s zoals deze in de matrix zijn opgenomen. Je bent namelijk zelf verantwoordelijk voor een juiste naleving van de Wwft.  

Bijgaande risicomatrix is een voorbeeld hoe je je risicobeleid en risicomanagement zou kunnen inrichten. Aan deze risicomatrix kunnen geen rechten worden ontleend. De genoemde voorbeelden zijn niet limitatief. Deze risico’s moet je dan aan deze matrix toevoegen.  

Voor bemiddelaars/makelaars wordt verwezen naar de Leidraad Bemiddeling.

Documenten

Tags: wwft Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme