Medewerker ziek uit dienst? Welk financieel risico neem jij?


Laatste update: 21/10/2020

Soms gebeurt het dat een medewerker ziek uit dienst gaat. Als werkgever kun je dan verplichtingen houden ten opzichte van je ex-medewerker. Deze verplichtingen kunnen ook gelden als je medewerker al uit dienst is én binnen één maand na uit diensttrede langdurig ziek wordt. 
Hoe zit het?

Als je medewerker ziek is dan gaat hij eerst twee jaar in de ziekte wet. Gedurende deze twee jaren geldt de Wet Poortwachter, waarbinnen de werknemer moet re-integreren. Deze re-integratie is gericht op terugkeer van je medewerker naar de werkplek. Dit lukt natuurlijk niet altijd. Niet alle medewerkers kunnen geheel of gedeeltelijk terugkeren naar het werk in je bedrijf, omdat ze te ziek geworden zijn.

Als een medewerker na twee jaar ziektewet minder dan 35% arbeidsongeschikt is dan blijft je medewerker gewoon in dienst van jouw bedrijf. De uitval van de medewerker is geen reden voor ontslag. Jij blijft als werkgever verantwoordelijk om passend werk te vinden voor deze medewerker in het bedrijf of eventueel daarbuiten. Pas als dat niet lukt, is een ontslag wel mogelijk.

Als een medewerker na twee jaar ziektewet 35 – 80% arbeidsongeschikt is dan kan je medewerker wel uit dienst van rechtswege of via een ontslag. Maar, hij is nog wel gedeeltelijk in staat om te werken. Alleen niet in jouw bedrijf. 
Je medewerker ontvangt daarom tijdelijk een WGA uitkering. 
Jij bent als werkgever verantwoordelijk voor:
1. De WGA-uitkering van de medewerker; 
2. De kosten voor de re-integratie van de medewerker.

Je kunt als werkgever ervoor kiezen om de kosten voor de WGA en de re-integratie zelf te dragen. Je bent dan Eigen Risico Drager en verantwoordelijk voor de betaling van de volledige WGA-uitkering gedurende 10 jaar na uitdiensttreding én de kosten voor de re-integratie van je medewerker. 
Als eigenrisicodrager voor de WGA moet er een garantieverklaring van een bank of verzekeraar zijn. Hierin staat dat de bank of verzekeraar de garantie geeft dat jij als werkgever altijd in staat bent om de verplichtingen tegenover je zieke (ex-) werknemers na te komen. 

Je kunt er ook voor kiezen dit eigen risico te verzekeren. Vaak wordt het risico particulier verzekerd.

Als een medewerker na twee jaar ziektewet meer dan 80% arbeidsongeschikt, dan is de medewerker eigenlijk niet langer in staat om te werken. Ook in de toekomst niet. De medewerker ontvangt dan een IVA uitkering. De werkgever is niet verantwoordelijk voor deze uitkering. Deze wordt altijd door het UWV betaald. 

 
Advies HISWA-RECRON
De meeste MKB ondernemingen zijn financieel niet in staat om eigen risicodrager te zijn.  
Bij een Eigen Risico Dragerschap ben je als werkgever gedurende 10 jaar na uitdiensttreding van je zieke werknemer verantwoordelijk om aan alle uitkerings- en re-integratieverplichtingen te voldoen. Een zieke werknemer zou zo maar kunnen uitdraaien op het faillissement van jouw onderneming. Dit kun je maar beter voorkomen. Het is dus beter om dit risico te verzekeren.
Ondernemers moeten zich daarbij realiseren, dat in Nederland bijna geen enkele medewerker voor meer dan 80% arbeidsongeschikt wordt verklaard. Hieraan ligt een politieke keuze ten grondslag, namelijk: Iedereen in Nederland moet zoveel mogelijk werken en wordt zoveel mogelijk gestimuleerd om te blijven werken. 
Het resultaat hiervan is dat bijna alle werknemers, die ziek uit dienst gaan terecht komen in de WGA, waarvoor jij als werkgever verantwoordelijk bent. Je wordt in dat geval geconfronteerd met een jarenlange verplichting tot betaling van de WGA én de re-integratiekosten van je zieke werknemer, waarvan je al lang afscheid hebt genomen. 


Tags: