Lobby en belangenbehartiging

Wat doen we in Den Haag?

 • Ons manifest voor de Tweede Kamer
 • Analyse van de partijprogramma's
 • In gesprek met kamerleden
 • De standpunten van HISWA-RECRON
4 juli 2024

Petitie gestart tegen verhoging btw

Houd vakantie in Nederland betaalbaar met een laag btw-tarief. Dat is de naam van de petitie die we vandaag starten.

De boodschap van de petitie is: het nieuwe kabinet gaat de btw op verblijfsrecreatie – zoals campings, vakantieparken en groepsaccommodaties – verhogen. HISWA-RECRON is hier op tegen: vakantie vieren in Nederland wordt onbetaalbaar. Daarnaast raakt de verhoging onze bedrijven keihard.

Een verhoging van 9 naar 21 procent btw dwingt recreatieondernemers om extra kosten door te berekenen aan gasten of minder te investeren in hun parken. Dit raakt vooral Nederlandse gezinnen en groepen met een beperkt vakantiebudget die niet naar het buitenland op vakantie kunnen. Een hoog btw-tarief treft kleinere ondernemers en ondernemers in de grensregio onevenredig hard. Duitsland en België hanteren een laag btw-tarief voor logies, dat negatieve gevolgen heeft voor binnenlands toerisme en de lokale economie.

Wij vragen de vaste Kamercommissie Financiën om in het Belastingplan 2025 vakantiehuisjes en andere vormen van verblijfsrecreatie op 9 procent btw te houden. De kosten van een verhoging komen terecht bij Nederlanders die dat juist niet kunnen dragen. Het beperkt enorm het aanbod voor de families, scholen en verenigingen die gebruik maken van de diensten.

Na vandaag begint het parlementaire reces. Wij hopen dat ze genieten. Dat gunnen we ook alle anderen die vakantie vieren of willen blijven vieren in ons prachtige land. Daarom is onze boodschap: onderteken NU de petitie! Zo hopen we op een krachtig tegengeluid dat het kabinet op andere gedachten kan brengen.

5 juni 2024

Vervolgstappen tegen voorgenomen btw-verhoging (2)

HISWA-RECRON voert al sinds eind vorig jaar een actieve lobby voor het behoud van het lage btw-tarief binnen de specifieke categorieën verblijfsrecreatie, zeilscholen en buitensport met een eigen boodschap aan de politiek: houd vakantie in eigen land betaalbaar en verslechter niet de concurrentiepositie van de sector.

Vanaf het allereerste moment (2023) dat er sprake was van een mogelijke btw-verhoging op logies, volgt HISWA-RECRON de politieke ontwikkelingen op de voet en zijn we veelvuldig in Den Haag met het onderwerp bezig geweest.

We halen alles uit de kast om ervoor te zorgen dat er geen btw-verhoging komt voor de verblijfsrecreatie: campings, huisjesterreinen, buitensportbedrijven en groepsaccommodaties, en zeilscholen. Vakantie in eigen land moet immers betaalbaar blijven voor iedereen. Lees ons standpunt hierover.

Hoofdlijnenakkoord
De lobby was gedeeltelijk succesvol. We hebben een algehele verhoging meerdere keren kunnen tegenhouden. Toch lag ook tijdens de formatieonderhandelingen het onderwerp op tafel bij de formerende partijen. Zij besloten om voor meerdere sectoren de btw te gaan verhogen, opgenomen in het hoofdlijnenakkoord.

Alhoewel de details nog uitgewerkt moeten worden, lijkt het verhuren van kampeerplaatsen te worden uitgezonderd en dat is goed nieuws. Ook voor een deel van de dagrecreatie blijft er een laag btw-tarief bestaan. Hoewel er nog afbakeningsdiscussies moeten plaatsvinden, lijkt het erop dat voor alle overige vormen van logies de btw in 2026 toch naar 21 procent verhoogd gaat worden. Ditzelfde geldt voor sportbeoefening, waaronder zeilen en buitensporten. Dat voldoet niet aan onze wensen om de verblijfsrecreatie, buitensporten en zeilen op het lage btw-tarief van 9 procent te houden. Veel mensen verblijven in verhuurchalets, groepsaccommodaties, verhuurtenten of gaan op zeilles.

We voeren, na bekendmaking van het hoofdlijnenakkoord, gesprekken met de ministeries van Financiën en Economische Zaken. Daarbij onderbouwen we ons belang bij relevante Kamerleden één-op-één, en in sessies met meerdere Kamerleden. Een extern public affairs bureau ondersteunt ons bij dit dossier. Verder zijn natuurlijk onze koepels VNO-NCW en MKB Nederland nauw betrokken. Ook werken we samen met het mede door HISWA-RECRON opgerichte Platform Ondernemende Sportaanbieders (POS) en het platform Gastvrij Nederland. Op geschikte momenten maken we via de media onze inhoudelijke boodschap breder kenbaar.

Op dit moment haken we bewust niet aan bij publiekscampagnes van andere sectoren die geraakt worden door een btw-verhoging. Onze publiekscampagne staat in de steigers, maar de kans is groot dat de debatten over dit onderwerp worden uitgesteld. Nu publiekelijk naar buiten treden is te vroeg pieken. We willen vooral pieken als het politieke debat gevoerd wordt. Dit is waarschijnlijk bij de begrotingsonderhandelingen rond Prinsjesdag.

Stappenplan
We informeren de komende tijd aan de hand van een politieke tijdlijn het Ministerie van Economische Zaken, kamerleden en media. Dit is ons stappenplan:

 • Samen met Gastvrij Nederland motiveren we betaalbare vakanties in eigen land voor iedereen.
 • Uiterlijk op 26 juni wordt het nieuwe kabinet beëdigd. Op 4 juli staat het debat over maatschappelijke belastingen gepland in de Tweede Kamer. Wij bereiden een reactie voor om onze stempel te drukken op het debat, met focus op het Dialogic-rapport als basis voor de btw-verhoging. Het debat kan worden uitgesteld.
 • We spreken de komende weken met het Ministerie van Financiën om meer duiding te krijgen over de begrote bedragen en de afbakeningsproblematiek, zoals verhuur van tenten, chalets etcetera.
 • Daarnaast spreken we met het Ministerie van Economische Zaken om steun te vinden in onze lobby.
 • Er is een petitie in de maak om consumenten die onze campings, vakantieparken en groepsaccommodaties bezoeken te betrekken en activeren. Daarnaast overwegen we een grote publieksactie bij de Tweede Kamer.
 • We gaan door met het voeren van gesprekken met Kamerleden: zowel met coalitiepartners als met de oppositie. Bedrijfsbezoeken horen daar ook bij.
 • Er zijn regiobrieven gemaakt om ook de regio's te activeren. Het gaat om het betreken van regionale partners zoals MKB Zeeland, Limburg, Oost en Noord. Zij worden direct en indirect door deze maatregelen getroffen. Ook de ANWB is hierbij betrokken.
28 mei 2024

Vervolgstappen tegen voorgenomen btw-verhoging (1)

Een verhoging met 12 procent voor logies en culturele goederen en diensten is een maatregel die vergaande consequenties heeft. Naast de ondernemers in de branches van de gastvrijheidssector, cultuur en media raakt het ook de maatschappij in brede zin.

Alhoewel er nog discussies moeten plaatsvinden over definities, brengen we wel alvast de vervolgstappen in kaart. We informeren de komende tijd aan de hand van een politieke tijdlijn het Ministerie van Economische Zaken, kamerleden en media.

 • Samen met de koepelorganisatie Gastvrij Nederland maakten wij ons ongenoegen kenbaar.
 • Op uiterlijk 26 juni wordt het nieuwe Kabinet beëdigd.
 • Op 4 juli vindt waarschijnlijk het debat over maatschappelijke belastingen plaats in de Tweede Kamer. We bereiden hiervoor een reactie voor zodat die meegenomen wordt in dit debat. Hier zullen we proberen onze stempel te drukken, met name gericht op het Dialogic-rapport waarop de gedachte om de btw-verhoging door te voeren is gebaseerd.
 • We spreken de komende weken met het Ministerie van Financiën om meer duiding te krijgen bij de getallen en demarcatie. Daarnaast spreken we met het Ministerie van Economische Zaken om steun te vinden in onze lobby.
 • We werken een voorstel uit rondom een petitie, om daarmee ook consumenten te mobiliseren die op onze campings, vakantieparken en groepsaccommodaties op bezoek komen.
 • We gaan door met het voeren van gesprekken met Kamerleden: zowel coalitiepartners als oppositie.
 • We formaliseren de regiobrieven die we hebben voorbereid om ook de regio te mobiliseren. Dat wil zeggen regionale partners die ons geluid willen steunen. Immers zij worden direct en indirect getroffen door deze maatregelen.
16 mei 2024

Reactie op coalitieakkoord

Op de late avond van 15 mei 2024 kwam het verlossende woord. De formerende partijen, PVV, VVD, BBB en NSC zijn eruit. Wat ze zelf een hooflijnenakkoord noemen, bevat een aantal onderwerpen die van belang kunnen zijn voor jou en waar we vanuit HISWA-RECRON actie op ondernemen.

Btw-verhoging voor logies, dagrecreatie blijft op laag btw-tarief
Afgelopen jaar hielden we meerdere keren moties en amendementen met voorstellen tot het verhogen van de btw voor logies tegen. We startten een actieve lobby. Het verhogen van de btw voor logies lag op de onderhandelingstafel als serieuze optie om door te voeren. In het hoofdlijnenakkoord van de partijen is dit ook bevestigd. De btw voor hotels en andere vormen van logies, behalve voor kampeerterreinen gaat van 9 procent naar 21 procent vanaf 2026.

Details volgen nog
Als HISWA-RECRON zijn we blij dat de dagrecreatie en kampeerterreinen onder het lage btw-tarief blijven vallen. Onduidelijk is nog de afbakening van de begrippen. Echter, het is voor ons onbegrijpelijk dat andere vormen van logies, zoals groepsaccommodaties en bungalows mogelijk wel onder het hoge tarief gaan vallen. Het akkoord is 'slechts' een hoofdlijnenakkoord waarbij, onder andere na bevestiging van het ministerie van Financiën, er nog veel details uitgewerkt moeten worden. Afbakening van begrippen is hierbij cruciaal en daarmee ook complex voor onze sector, gezien de vele gemengde bedrijven. Bij deze uitwerking wordt HISWA-RECRON betrokken.

Versobering vakantie
De concurrentiepositie van onze bedrijven ten opzichte van de zogenoemde nabij-landen verslechtert verder. De vele scholen en verenigingen die naar groepsaccommodaties gaan, kunnen in veel gevallen de verhoging van het tarief niet betalen. Ook is bekend dat een groot deel van de Nederlanders met een smallere beurs in eigen land op vakantie gaat, onder andere in bungalows. Voor deze groep zal de vakantie verder worden versoberd, al dan niet onmogelijk worden.

De voorstellen moeten nog door de Tweede en Eerste Kamer. Dat betekent dat er nog tijd en ruimte is om de Tweede Kamerleden ervan te overtuigen dat hiermee een groot deel van de sector onderuit gehaald wordt. HISWA-RECRON zal de komende periode gebruiken om met het ministerie van Financiën te discussiëren over de afbakening. Daarnaast gaan we de Kamerleden benaderen en nogmaals informeren over de ingrijpende gevolgen die deze maatregel met zich meebrengt. 

Permanente bewoning
Een vaak terugkerend onderwerp is permanente bewoning op recreatieparken en campings. Tijdens debatten in de Tweede Kamer klinkt het geluid steeds vaker dat dit toegestaan moet worden. In het akkoord wordt gesteld dat de bestaande woningvoorraad beter benut moet worden door herbestemming van bestaande gebouwen te verruimen en waar wenselijk juridisch te verankeren, dit betekent dat gedogen van permanente bewoning in recreatiewoningen hier onder valt. HISWA-RECRON heeft met lobby weten te voorkomen dat het volledig toegestaan wordt. Het standpunt van HISWA-RECRON blijft wel dat we staan voor het recreatief-toeristisch product en daar is in principe geen plaats voor permanente bewoning. 

Energie, leveringszekerheid en klimaatadaptatie
Duurzaamheid en innovatie staan bij onze leden hoog in het vaandel. Echter er zijn ook grenzen gesteld aan wat een ondernemer kan doen. Daarom is HISWA-RECRON tevreden dat er opnieuw gekeken wordt naar het instellen van zero-emissiezones, onder andere door uitzonderingen voor bijvoorbeeld ondernemers landelijk te regelen (standaardiseren). De instelling van zero-emissiezones blijft een gemeentelijk besluit. Sommige ondernemers kunnen niet binnen korte tijd overstappen op elektrische voertuigen, deze beslissing geeft tijdelijk meer ademruimte.

In het gevecht om de ruimte spelen ook windmolens een rol. Bij dagrecreatiebedrijven en vakantieparken wordt er serieus overlast ervaren van slagschaduw en gebrom van windmolens. In het akkoord wordt gesteld dat windmolens zoveel mogelijk op zee komen, in plaats van op land, waarbij eerst gekeken wordt naar ruimte voor de visserij. Hierbij wordt een zorgvuldige balans gezocht. Voor de waterrecreatie in Nederland zijn rivieren zijn van groot belang. Het programma Ruimte voor de Rivier wordt geactualiseerd, rivieren blijven bevaarbaar en krijgen meer ruimte.

Arbeidsmarkt
Veel van onze leden hebben arbeidsmigranten in dienst, denk hierbij aan jachtservicebedrijven, jachtwerven, toeleveranciers en recreatiebedrijven. In het akkoord staat dat arbeidsmigratie nodig is voor de economie en ondernemers, maar het is nodig kritisch te blijven op wie wij nodig hebben en wie ons nodig heeft. Er komt een afwegingskader voor de vestiging van nieuwe bedrijven, in relatie tot de benodigde arbeidsmigranten, ruimte en energie. De formerende partijen hebben afgesproken dat er meer zekerheid op de arbeidsmarkt moet komen, bijvoorbeeld voor echte zelfstandigen (zzp’ers) in het zelfstandigenbeleid en door regulering van de uitzendsector. Daarnaast wordt er gestreefd naar meer vaste contracten voor werknemers. Daartoe wordt de wetsbehandeling van de Wet verduidelijking beoordeling arbeidsrelaties en rechtsvermoeden (VBAR) en de Wet toelating terbeschikkingstelling van arbeidskrachten (WTTA) voortgezet.

Reactie HISWA-RECRON
HISWA-RECRON is blij dat er een coalitieakkoord ligt. De initiatieven voor de vermindering van regel- en lastendruk moedigen we aan, maar bijvoorbeeld het verhogen van het btw-tarief op logies is nog te onduidelijk. HISWA-RECRON blijft de ontwikkelingen in de gaten houden en voert waar nodig actie of stevige lobby. Ook zetten wij ons in om een gesprekspartner te zijn en te blijven van de Kamerleden en de beleidsmakers op het ministerie, zodat regelingen zorgvuldig en juist worden uitgevoerd. 

4 april 2024

Geen verhoging btw

Momenteel gaat onze lobby uit naar het voorkomen van een btw-verhoging voor logies, waaronder vakantieparken en groepsaccommodaties vallen.

Er zijn plannen om de btw voor vakantieparken en logies te verhogen, van 9 naar 21 procent. HISWA-RECRON is hier op tegen. De lastendruk voor ondernemers wordt vergroot. En vakantie vieren komt voor veel Nederlanders onder druk te staan.

23 november 2023

Op naar de formatie

Lobby watersport en recreatie duurt voort

De verkiezingen voor de Tweede Kamer zijn voorbij en de uitslag is binnen. Op naar de formatie. De afgelopen tijd hielden we onze leden op de hoogte van de acties die we voerden om zo het geluid van watersport en recreatie te laten klinken. Ook tijdens de formatie blijft HISWA-RECRON zich inzetten om de belangen van deze hardwerkende ondernemers kenbaar te maken. Alles om ervoor te zorgen dat watersport- en recreatieondernemers kunnen blijven ondernemen.

Onze koepel VNO-NCW geeft een uitgebreide reactie op de verkiezingsuitslag. Wij sluiten ons hierbij aan.

1 november 2023

Samen zorgen we voor Bruto Nationaal Geluk

Stem voor watersport en recreatie

De verkiezingen voor de Tweede Kamer komen er weer aan en ze worden spannender dan ooit. Omdat er grote thema’s en politieke tegenstellingen zijn, maar ook omdat er maar af en toe zo’n kans is om écht iets voor onze sector te verbeteren. HISWA-RECRON is een stevige lobby begonnen om de belangen van de sectoren watersport en recreatie te benadrukken. “Sinds de coronapandemie weet iedereen weer hoe ontzettend belangrijk recreatie in eigen land is.”

Waar is onze lobb...

Waar is onze lobby op gebaseerd?

Deze vijf punten vormen ons manifest. We stemmen voor:

 1. natuurinclusief ondernemen
 2. een vitale watersport- en recreatiesector
 3. soepele regels voor ‘als vrije tijd je werk is’
 4. investeringen in watersport en recreatie
 5. betaalbare watersport en recreatie

Deze (kandidaat)kamerleden geven aandacht aan watersport en recreatie.

Jacqueline van den Hil van de VVD trapt af.

Op welke manier besteden de politieke partijen aandacht aan recreatie en watersport? We legden VVD, CDA, BBB, PvdA/GroenLinks, Volt, NSC, D66, SP en de Christenunie langs de lat.

Onze standpunten

Waar staan we voor?

Als ondernemersorganisatie voor watersport en recreatie behartigen wij de belangen van watersport- en recreatieondernemers in Nederland. We zoeken daarin samenwerking met relevante overheden en organisaties. Onze lobby en belangenbehartiging is gericht op het creëren en behouden van een optimaal ondernemersklimaat voor de aangesloten leden. De vele standpunten die we hebben, zijn gedeeld in de thema's: leefomgeving, positionering, duurzaamheid, kwaliteit en wet- en regelgeving.