Geen windparken of zonneparken in recreatiegebied

HISWA-RECRON heeft duurzaamheid hoog in het vaandel staan en is absoluut voorstander van duurzame energie. Maar bij verduurzaming moeten we het belang van natuur- en recreatiegebieden niet uit het oog verliezen. Daarom pleiten we voor het zorgvuldig inpassen van windparken of zonneparken in het landschap. Onze boodschap aan de gemeenten is: leg eerst de vele beschikbare daken vol en benut locaties bij industrieterreinen.
Wij willen geen grote windparken of zonneparken in natuur- en recreatiegebieden waardoor de kwaliteit van het landschap wordt aangetast.

Ons standpunt

HISWA-RECRON vindt het van belang dat er draagvlak is in het gebied rondom een mogelijk windpark of zonnepark. Dit draagvlak wordt verhoogd als er sprake is van een evenwichtige verdeling van de lasten en de lusten.

Bepaalde gebieden uitgesloten moeten worden vanwege hun natuur- en recreatieve belangen. Veel watersport- en recreatiebedrijven zich in die buitengebieden, waar bezoekers komen voor de natuur of om te recreëren.

In het Besluit activiteiten leefomgeving in de Omgevingswet staat een paragraaf over windparken. Hierin wordt gesteld dat de milieubelastende activiteiten van een windturbine schadelijk zijn voor het milieu door geluid. Dit betreft windturbines die een rotordiameter hebben van meer dan twee meter. Voor kleine windturbines - kleiner dan 35 meter hoog - geldt dit niet.

De gemeenten moeten niet alleen kijken naar hun eigen gemeente maar een breder perspectief in ogenschouw nemen. Dit om te voorkomen dat er een clustering van zonne- en windparken aan gemeentegrenzen ontstaan. Gemeenten hebben een belangrijke rol bij het informeren van omwonenden.

Wat willen we bereiken

HISWA-RECRON wil dat gemeenten een zorgvuldig besluit nemen bij de aanleg van een zonne- en/of windpark en dat de belangen van watersport- en recreatieondernemers niet geschaad worden.

Duurzaamheid, dat vinden we belangrijk bij HISWA-RECRON

Daarom verzamelen we alle initiatieven, projecten, producten en diensten op een speciale pagina over duurzaamheid. Zodat je in één oogopslag alles kunt bekijken.