Analyse van de partijprogramma's

Analyse van de partijprogramma's

In hoeverre komen watersport en recreatie voor in de programma's van de politieke partijen? Een overzicht.

VVD
Het verkiezingsprogramma van de VVD laat zien dat ondernemers een grote rol spelen in de Nederlandse economie. De VVD scoort in het overzicht goed op de meeste punten, maar laten de watersport en de jachthavens buiten beeld. Verder is de VVD voor permanente bewoning als de parken getransformeerd kunnen worden tot uiteindelijke woonwijk. De VVD wil de bedrijfsopvolgingsregeling behouden en de regeldruk voor ondernemers verlagen.

CDA
Het CDA noemt het mkb de ruggengraat van de economie en wil niet-vitale vakantieparken transformeren naar woonwijken. De bedrijfsopvolgingsregeling blijft, maar wordt ongevoelig gemaakt voor misbruik. De lastendruk voor ondernemers wordt verlaagd en stelt dat de toerisme- en recreatiesector een cruciale rol speelt in het overbruggen tussen stedelijke en landelijke gebieden en daarom verdient de sector een volwaardige plek in het economisch beleid. Verder moet er een eerlijker beleid komen op handel waardoor Nederlandse ondernemers geen oneerlijke strijd meer voeren met buitenlandse concurrenten.

NSC
Het overzicht laat zien dat het NSC de meeste punten behandelt in het programma, maar laat ook de watersport onbehandeld. Het NSC schetst het beeld dat het mkb en familiebedrijven de hoeksteen zijn van de Nederlandse economie, maar stelt wel dat ze de btw op vakantieverblijven willen verhogen naar 21%. Havens worden wel benoemd, maar veelal de grotere havens en binnenhavens, waardoor de pleziervaartuigen onderbelicht worden.

PvdA/GroenLinks
PvdA/GroenLinks zetten in op verduurzaming van het bedrijfsleven, maar houden geen rekening met de bedrijfsopvolgingsregeling. Ook watersport, de regeldruk en jachthavens komen niet aan bod in het verkiezingsprogramma. Handel in Europees verband is erg belangrijk voor de partij. Verder zet de partij zich in om vakantieparken en recreatiegebieden te verduurzamen.

D66
D66 is voor ruimte en rust voor ondernemers en tegen oneerlijke concurrentie op de wereldmarkt door zich in te zetten voor eerlijke en duurzame Europese handelsakkoorden. Er moet volgens D66 een hogere last komen op winst, vervuiling en vermogen, en de regeldruk verlagen. Toerisme krijgt van D66 een volwaardige plaats binnen het economisch beleid en er zou meer toeristische spreiding moeten. De partij is van plan om de bedrijfsopvolgingsregeling te versoberen.

SP
Net als in de vorige verkiezingsprogramma’s van de SP staat de ondernemer niet centraal en niet eens genoemd. De SP is niet de partij voor de watersport- en recreatiesector op het gebied van het stimuleren van bedrijvigheid en zetten zich ook niet in op het verlagen van de lasten- en regeldruk voor ondernemers.

Volt
Volt wil ondernemers aanmoedigen om duurzaam, innovatief en sociaal te ondernemen. Door het verlagen van de lasten- en regeldruk zal er meer ruimte moeten komen voor de ondernemers. De bedrijfsopvolgingsregeling wordt afgeschaft maar de mogelijkheid om bij de overheid te lenen wil Volt verruimen. Toerisme en recreatie staat niet hoog op de agenda bij Volt, net zoals watersport. Handel is voor Volt logisch op Europees niveau.

ChristenUnie
Voor de ChristenUnie spelen ondernemers een grote rol in de Nederlandse economie, door verduurzaming van bedrijven en ondernemingen draagt dit bij aan het behoud van de natuur en het klimaat. De partij zet zich in voor een betere relatie tussen onderwijs en de ondernemer door het stimuleren van praktijkgerichte opleidingen. Verder staat in het programma dat de partij de pleziervaart wil vergroenen en slimmer gebruik wil maken van recreatieruimte. De bedrijfsopvolgingsregeling is voor de partij belangrijk, maar wil wel zorgen voor een beter fraudebeleid.

BBB
In het programma van de BBB staat dat de partij vakantieparken die niet meer in het toeristische segment vallen, wil transformeren tot woonwijken waardoor er een grote hoeveelheid woning tot de woningvoorraad worden toegevoegd. Voor ondernemers wil de BBB de regel- en lastendruk verlagen en de bedrijfsopvolgingsregeling behouden. Verder wil de BBB ondernemers de ruimte en erkenning geven voor en door verduurzaming en samenwerking met de natuur.

Lees ook het uitgebreide overzicht van de verkiezingsprogramma’s van VNO-NCW.

Quick scan

We hebben ook uitgezocht in hoeverre onderwerpen die de watersport- en recreatieondernemers raken, voorkomen in de partijprogramma's. 

Groen = de partij schrijft erover in het programma
Oranje = de partij noemt het niet expliciet maar wel met andere termen
Rood = komt niet in het programma voor