Maatwerk voor Gastvrijheidseconomie noodzakelijk


Categorie:
Laatste update: 03/02/2021

De verlenging van de lockdown tot en met zondag 7 februari zet een groot deel van Nederland economisch op slot. En het einde is nog niet in zicht, omdat de vaccinatie nog maanden gaat duren. Versnelling van vaccinaties, goedkeuring van openingsprotocollen en ondertussen opschaling van steun is noodzakelijk om er zorg voor te dragen dat mensen straks nog kunnen genieten van het toeristisch-recreatieve aanbod in Nederland. Anders is een groot deel niet meer beschikbaar. HISWA-RECRON roept daarom partners en overheid op te werken aan een nationaal heropening- steun- en herstelplan voor zowel gesloten als zeer zwaar getroffen sectoren. 

Routemap naar gefaseerde heropening

Zowel de horeca, cultuur, retail als ook de evenementen, watersport- en recreatiesector leveren een belangrijke sociaal-maatschappelijk rol in het stedelijk en landelijk gebied. Als we weer mogen dan moeten juist deze sectoren als eerste open. Na zoveel maanden van restricties heeft heel Nederland de behoefte er op uit te gaan om letterlijk te re-creëren. De planning van het vaccinatieprogramma in combinatie van gefaseerde heropening gaan hand in hand. Het is van belang dat  de overheid nu al werkt aan een routekaart samen met de sectoren in de Gastvrijheidseconomie. 

Op dit moment ontwikkelt HISWA-RECRON al een concept routemap voor ondernemers die afhankelijk zijn van grote gezelschappen. Denk daarbij aan onder andere groepsaccommodaties en buitensportbedrijven. Deze bedrijven zijn vaak zwaarder getroffen dan formeel gesloten bedrijven. Sinds maart kunnen zij maar hele kleine gezelschappen ontvangen in hun enorme accommodaties met een capaciteit van 60 tot wel 250 personen. Maaltijden en kleding kan nog worden thuisbezorgd maar dat lukt niet bij een recreatieve overnachtingsarrangement. 

Het is van groot belang dat nu eindelijk het Rijk de regie neemt en haar belofte op dit gebied nakomt om nu alvast te werken aan routekaarten en field labs experimenten die rekeningen houden met de capaciteit van de locatie en de aard van het bezoek. Dan is er weer perspectief voor ondernemers en zijn we op tijd klaar om veilig open te gaan als het aantal besmettingen daalt. 

Steunpakket is doekje voor het bloeden, maatwerk is nu nodig

Voor veel bedrijven in de watersport- en recreatiesector pakken de steunmaatregelen van de overheid niet goed uit. De TVL vergoeding is gebaseerd op de omzet maar in het laagseizoen is de omzet laag terwijl de vaste lasten gewoon hoog blijven. Dat zorgt ervoor dat buiten het hoogseizoen de dekking van de lasten voor een modale groepsaccommodatie nog geen 3% is van de werkelijke vaste lasten. 

Het peilmoment van de NOW regeling zijn niet passend bij bedrijven met seizoenswerk.  De belofte voor maatwerk van Minister Wiebes om dit  aan te passen is niet nagekomen. De strikte hantering van SBI codes leidt tot nul uitkering. Vakantieparken en groepsaccommodaties met evenementen, winkels of horeca in eigen beheer krijgen geen sectorsteun omdat deze bestemd is voor bedrijven die dit als hoofactiviteit hebben. Soms zijn deze voorzieningen op recreatiebedrijven vele malen groter dan een gemiddelde winkel of restaurant in een stad. 

Daarom is een structurele verbetering van de steunpakketten nodig die niet discrimineert als gevolg van bureaucratische regels of onlogische rekenmethodes. Kijk meer naar de feitelijke situatie van ondernemers is de oproep van HISWA-RECRON. We willen geen kinderopvang toeslag affaire in ondernemersland. 

De kassa loopt is leeg en schulden lopen op

Veel ondernemers hebben nog vouchers uitstaan uit 2020 die mogelijk nog verzilverd worden door de consument. Dat gaat om honderden miljoenen euro’s in de sector. De lokale lasten stijgen in veel gemeenten die ook hun kas moeten spekken. De uitgestelde schuldeisers zoals pandeigenaren en banken staat straks  weer op de stoep. 

Aanvullende maatregelen zijn naar de mening van HISWA RECRON nodig om de -in de kern- gezonde bedrijven door de crisis heen te helpen. Zowel verlenging van maatregelen als een reparatiefonds van bedrijven die door hun karakter in eerdere regelingen onterecht te weinig hebben ontvangen.

TVL herstelpakket, vaste lasten zijn zeer hoog in de sector

 • Het feitelijk aandeel vast lasten in een periode moet meer bepalend zijn voor de TVL berekening dan alleen omzetdaling. In laagseizoen is de vergoeding 3% tot 10% maar de vaste lasten blijven gewoon 100%;
 • De maximale vergoeding van 90.000 euro per kwartaal is voor kapitaalintensieve sectoren met zwembaden, groenvoorzieningen en gigantisch veel onroerend goed veel te weinig en moet worden opgehoogd tot 100% vergoeding de komende periode. De vergoeding moet ook per vestiging worden bepaald;
 • Een recreatiebedrijf is een samengesteld bedrijf. De sectorale subsidie Horeca Voorraad en Aanpassingen, Voorraad Gesloten Detailhandel, Evenementensubsidie en Sportsubsidies moet alsnog toegankelijk  worden voor alle watersport- en recreatieondernemingen met (neven)activiteit horeca, winkel, evenementen en buitensportactiviteiten. Deze voorzieningen zijn soms groter dan bedrijven die dit als hoofdactiviteit hebben;
 • De SBI code moet niet leidend zijn maar de feitelijke bedrijfsvoering; .

NOW herstelpakket, maatwerk voor seizoensbedrijven

 • Ondernemers ontvangen te weinig NOW omdat de TVL subsidie wordt meegenomen met de omzet. Dat moet met terugwerkende kracht worden hersteld; 
 • De NOW-vergoeding moet naar 90% dekking van de loonsom in het belang van het behoud van opgeleid personeel; 
 • Voorzetten van de tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (TOZO); 
 • De transitievergoeding is te kostbaar en leidt noodgedwongen tot meer ontslagen om de vergoeding te kunnen uitkeren. De transitievergoeding moeten direct worden vergoed aan werknemers via het UWV.
 • Deeltijdontslag (en dus ook deeltijd-WW) moet mogelijk worden gemaakt. Zo blijft een deel van de werkgelegenheid behouden en kunnen bedrijven gemakkelijker na de crisis weer opschalen. Dit bevordert straks de snelheid van het economisch herstel en voorkomt dat medewerkers werkloos thuis komen te zitten.
 • De toepassing van een hoge WW-premie (Wab) moet van de baan.

Algemeen:

 • Als herstel van oude regelingen niet mogelijk zijn is een sectoraal steunfonds nodig voor bedrijven die zwaar getroffen zijn in de watersport- en recreatiesector. Met  name bedrijven die zich richten op grotere gezelschappen in deze sector vallen buiten de boot. Hoge kapitaalslasten, seizoenskarakter, diverse (SBI) activiteiten en vrijwel geen omzet (soms lager dan gesloten sectoren) komt hier samen. 
 • Er moet snel perspectief op heropening komen. Ondernemers moeten de financiële ruimte krijgen om weer op te starten. Investeringsfondsen met gunstige regelingen zijn noodzakelijk. Nederland moet meer EU fondsen borgen net als andere landen en deze fondsen makkelijk toegankelijk maken voor MKB bedrijven;
 • Het kabinet en OMT moeten samen met de sector nu al inzetten op de ontwikkeling van nieuwe protocollen. Perspectief is met name nodig voor sectoren die zich richten op samenkomsten van personen. Er moet een relatie wordt gelegd met de capaciteit van de ruimte. Ondernemers willen liever snel maar veilig open dan een handje ophouden. 

De komende weken is dit de inzet van HISWA-RECREON richting Kamerleden, minister en staatssecretarissen. Samen met onze partners van Gastvrij Nederland, Platform Ondernemende Sportaanbieders, VNO-NCW en MKB Nederland. 

 


Tags: gastvrijheidseconomie routemap steunpakket corona TVL