Herziening Richtlijn Pleziervaartuigen


Laatste update: 14/05/2024

De EU heeft opdracht gegeven om een Impact Studie uit te voeren op drie mogelijke aanvullingen in de volgende versie van de EU Richtlijn Pleziervaartuigen. Een enquête over de mogelijke effecten van deze aanvullingen gaat rond langs de belanghebbenden. Binnen ICOMIA begeleidt de Technische Commissie, waarin HISWA-RECRON zitting heeft, deze enquête. De eventuele aanvullingen gaan over brandstofdamp emissies uit brandstofsystemen, uitlaatgas emissies en er wordt gekeken naar de ontwerpcategorieën. De nieuwe EU Richtlijn wordt per 2027 verwacht. 

Brandstof damp emissies uit brandstofsystemen 

Het idee is dat de brandstofdampen niet uit vaartuigen kunnen ontsnappen. 

Hierbij denkt men aan: 

  • Emissies als gevolg van temperatuurwisselingen; 

  • Dampdoorlatende tank en slangen materialen; 

  • Damp bij stoppen van een warme motor; 

  • Emissies van damp dat ontstaat tijdens normaal gebruik 

  • Emissies die vrijkomen tijdens tanken 

EPA in USA heeft dit eerder maatregelen geëist tegen deze emissie, waarop ABYC een norm heeft uitgebracht. Op de markt zijn inmiddels brandstofslangen die laag-dampdoorlatend zijn. En tegen overdruk in de tank worden overdruk ventielen aangebracht die damp doorlaten als de druk in de tank oploopt. 

Op basis van de huidige voorgestelde eisen liggen er geen technische uitdagingen. 

Uitlaatgasemissies 

De Impact study onderzoekt of het technisch en economisch haalbaar is om de motoremissie verder te reduceren en zo ja, in welke mate. De motorenfabrikanten, verenigt in ICOMIA/IMEC zijn hierover in gesprek (lees onderhandeling) met de uitvoerders van de Impact Study. 

Ontwerp Categorie 

De huidige EU Richtlijn Pleziervaartuigen kent 4 ontwerpcategorieën, D, C, B en A, waar eerder nog ‘binnenwater’ tot ‘oceaan’ stond. Dit laatste was misleidend, beter is de omstandigheden (windkracht en golfhoogte) te noemen. 

Onderzocht wordt of de twee criteria (windkracht en golfhoogte) voldoende zijn voor de ontwerpcategorieën. Moet er een categorie bij, bijvoorbeeld voor speciale vaartuigen als waterscooters? En geven de 4 categorieën voldoende ruimte om de juiste indeling te kunnen maken?  

Update november 2023:

De Deskundigengroep van de Commissie voor de Richtlijn Pleziervaartuigen (RCD) heeft onlangs de komende ontwikkelingen in de wetgeving besproken. Belangrijk is de aanstaande herziening van de Richtlijn, die de EU Commissie 10 jaar na de laatste herziening noodzakelijk vindt. De politieke context, waaronder de Green Deal en het streven om de uitstoot van broeikasgassen in 2030 met 55% te verminderen, werd belicht.    

Voorafgaand aan de herziening vindt een onafhankelijk extern onderzoek plaats, gevolgd door een toekomstgerichte effectbeoordeling. Dit zal dan de basis vormen voor het wetgevingsvoorstel dat de Raad en het Parlement moeten onderzoeken. De start van de herziening van de Richtlijn vereist de goedkeuring van de toekomstige Commissie die na de EU-verkiezingen eind 2024 aantreedt. Het hele proces zal waarschijnlijk minstens zes jaar duren voordat het door de sector moet worden toegepast.  

Bij de herziening van de Richtlijn wordt gekeken naar een mogelijke verschuiving naar een rechtstreeks toepasbare verordening, de uitbreiding naar nieuwe waterscooters (bijvoorbeeld met foils) en nieuwe voortstuwingssystemen (elektrisch, waterstof, enz.). Verduidelijking kan worden verwacht rondom beoordeling van toepassing van de Richtlijn na de bouw, grote refits en grote aanpassingen in de motorisering. Daarnaast overweegt de Commissie te kijken naar circulariteit van materialen, strengere grenswaarden voor uitlaatemissies, grenswaarden voor verdampingsemissies, maar ook om synthetische brandstoffen en biobrandstoffen op te nemen in het toepassingsgebied van de Richtlijn.

Ook ligt er een voorstel van de Commissie, om te evolueren naar een digitale QR-gebaseerde benadering van de gebruikershandleiding en de conformiteitsverklaring. 


Tags: Recreational Craft Directive RCD ICOMIA