Nieuwe pensioenregeling: uiteengezet in een duidelijk webinar


Laatste update: 04/10/2023

Er gebeurt veel in de wereld van pensioenen. Nederland staat  aan de vooravond van een stelselwijziging in de pensioenen. Het pensioenfonds Recreatie, dat de pensioenregeling in de verblijfsrecreatie uitvoert, moet mee in deze stelselwijziging. Van belang is dat werkgevers en werknemers weten, wat dit voor hen gaat betekenen. Om die reden heeft het Pensioenfonds Recreatie in samenwerking met werkgevers en werknemers een webinar opgenomen waarin de belangrijkste wijzigingen worden toegelicht.

Waar gaat het om?
Er zijn inmiddels nieuwe pensioenregels.. Deze regels, vastgelegd in de Wet Toekomst Pensioen, zijn van kracht vanaf 1 juli 2023 en worden de komende jaren geleidelijk ingevoerd.  
Alle pensioenregelingen  moeten aan de nieuwe regels gaan voldoen.
Pensioenfonds Recreatie heeft de ambitie te voldoen aan de nieuwe regels vanaf 1 januari 2025. .
De nieuwe regels raken alle werknemers, die nu pensioen opbouwen. Ze raken ook iedereen, die op dit moment al van een pensioen geniet.  
 

Het pensioensysteem in Nederland kent drie pijlers:
1. AOW,  geregeld vanuit de overheid;
2. Pensioenregeling via het werk   
3. Lijfrente en kapitaalverzekeringen, geregeld door de individuele medewerker.

De regels voor het nieuwe stelsel gaan over de tweede pijler, namelijk de pensioenregelingen via het werk..

Doel: Iedereen een goed pensioen. Komende jaren worden de nieuwe regels ingevoerd. De oude regels passen niet meer. Nieuwe regels geven duidelijkheid aan werknemers, hoeveel geld zij inleggen en wat er met dit geld gebeurt. De oude regels voldoen niet meer aan de flexibiliteit in de arbeidsmarkt: veel mensen wisselen van baan en sommige mensen starten een eigen bedrijf. . De oude  regels gaan uit van een pensioenopbouw bij één werkgever. Als de economie goed draait bewegen de pensioenen niet altijd mee. Veel mensen vinden dit niet goed.

Het  basisprincipe van het nieuwe stelsel is: jonge mensen die geld inleggen voor hun pensioen kunnen meer risicovol hun ingelegde geld beleggen dan oudere mensen. Hoe ouder je wordt hoe minder risicovol je mag beleggen bij het inleggen van gelden voor je pensioen. 

De sociale partners bepalen de inhoud van de pensioenregeling.  Zij komen met een transitieplan naar een nieuwe regeling. . Het pensioenfonds gaat het plan  plan vervolgens uitvoeren.

Eerder opbouwen
Je blijft net als nu pensioen opbouwen. Dat is nu vanaf 21. Dit wordt vanaf 18 jaar met ingang van 1 januari 2024. Je bouwt dus eerder pensioen op. Jouw individuele pot wordt voller, omdat je langer opbouwt. Iedereen krijgt een persoonlijke pensioenpot. Je kunt zelf altijd kijken naar het geld in jouw pensioenpot.  Je kunt dus steeds zien, hoe hoog jouw pensioenvermogen is.
Als je met pensioen gaat is het totaal opgebouwde vermogen in jouw pensioenpot het uitgangspunt voor jouw pensioen voor de rest van je leven. 

 Werkgever en werknemer maken samen afspraken over de opbouw van het pensioenvermogen. . De premie-inleg ligt vast. De beleggingsrendementen bepalen de hoogte van het pensioen later.
Als je jong bent neemt het fonds voor jou  iets meer beleggingsrisico. Als je ouder wordt minder. De verwachting is dat het pensioen sneller meebeweegt naar hogere pensioenuitkeringen. De kans dat het omhoog gaat wordt groter. Dalingen van ingegane pensioen wordt zoveel mogelijk voorkomen door middel van een reservepot voor pensioenen. Hiervoor komt een solidariteitsreserve.

Ook in het nieuwe stelsel is er een partnerpensioen geregeld. Dit is een vast percentage van het salaris, wat je hebt ontvangen.

In de loop van 2024 kan een schatting gemaakt worden van jouw pensioen. 

Vanaf 1 januari 2025  gaat de nieuwe regeling voor de verblijfsrecreatie in.
Het opgebouwde gezamenlijke pensioenvermogen wordt dan verdeeld in individuele pensioenpotjes. De huidige pensioenpremies blijven gelijk. De huidige pensioenuitkeringen blijven gelijk aan wat ze nu al zijn óf worden hoger, als hiervoor ruimte is.
Voor werknemers die ouder zijn dan 47 jaar kan het nieuwe stelsel nadelig uitpakken. Deze werknemers worden hiervoor gecompenseerd. 

Als je met pensioen bent wordt de hoogte van je pensioenuitkering één keer  per jaar vastgesteld.
Als de economie in recessie raakt en je pensioenuitkering moet dalen, dan wordt de vermindering van je pensioen geleidelijk over 5 jaar uitgesmeerd tot de juiste hoogte.
Als de economie sterk stijgt en je pensioenuitkering omhoog moet, dan wordt de stijging van je pensioen ook geleidelijk over 5 jaar uitgesmeerd tot de juiste hoogte.
Je krijgt dus nooit ineens te maken met een sterke stijging of daling.    

Meer weten?
Kijk op mijnpensioen.nl  of volgt het webinar: https://channel.royalcast.com/landingpage/pensioenfondsrecreatie/20230927_1/

(vul je naw gegevens in en je krijgt direct toegang tot het webinar)
.


Tags: Pensioenfonds recreatie pensioenregeling