Afspuitplaats: wijzigingen regelgeving


Laatste update: 24/01/2024

Met de komst van de Omgevingswet zijn veel zaken veranderd en mogelijk vereenvoudigd. Het Activiteitenbesluit en de Activiteitenregeling Milieubeheer zijn vervangen door het ‘Besluit activiteiten Leefomgeving’ (Bal).

Aaneengesloten bodemvoorziening

De afspuitplaats in de jachthaven valt onder de noemer aangesloten bodemvoorziening. De Bal beschrijft dat verontreiniging van de bodem voorkomen moet worden door pleziervaartuigen af te spuiten boven een aaneengesloten bodemvoorziening. Het afvalwater moet worden geloosd in een vuilwaterriool. Maatwerkvoorschriften die in een omgevingsvergunning zijn beschreven kunnen deze route wijzigen. Bij het bevoegd gezag, de gemeente, moet een plattegrond bekend zijn van de afspuitplaats voordat met de activiteit wordt begonnen. Bij bestaande afspuitplaatsen is dat vaak al het geval en hoeft dit niet opnieuw te worden aangeleverd. Bij beëindiging van de activiteit, de afspuitplaats wordt niet meer gebruikt of verplaatst, dan moet er een ‘eindonderzoek bodem’ worden uitgevoerd door een erkend bedrijf volgens de norm BRL SIKB 2000 of AS SIKB 2000. Bij verplaatsing zal ook een nieuwe plattegrond moeten worden aangeleverd bij de gemeente. Het certificaat dat bij een BRL SIKB 2000 of AS SIKB 2000 keuring hoort is drie jaar geldig.

 

Vloeistofdichte bodemvoorziening

Binnen de Bal is de term ‘vloeistofdichte vloer’ vervangen door ‘vloeistofdichte bodemvoorziening’.  De definitie van vloeistofdichte bodemvoorziening is een vloer, verharding of constructie waardoor stoffen niet in de bodem terecht kunnen komen. Keuring en inspecties worden onder de nieuwe wetgeving als volgt uitgevoerd: Een vloeistofdichte bodemvoorziening en het vloeistofdichte deel van het vuilwaterriool moeten zo spoedig mogelijk na aanleg en vervolgens ten minste eenmaal per zes jaar beoordeeld en goedgekeurd worden door een inspectie-instantie met een erkenning bodemkwaliteit voor AS SIKB 6700. Een vloeistofdichte bodemvoorziening en het vloeistofdichte deel van het vuilwaterriool moeten jaarlijks gecontroleerd worden volgens bijlage 6 bij AS SIKB 6700.

 


Tags: omgevingswet Besluit Activiteiten Leefomgeving BAL afspuitplaats bodemvoorziening