Programma Aanpak Stikstof (PAS)


Laatste update: 15/01/2020

Op 29 mei 2019 heeft de Raad van State geoordeeld dat het Programma Aanpak Stikstof (PAS) niet als basis voor toestemming voor activiteiten mag worden gebruikt. Voor lopende, nog niet onherroepelijke vergunningaanvragen en bestemmingsplanprocedures betekent dat, dat die voor een belangrijk deel komen stil te vallen, omdat onduidelijk is hoe met die procedures moet worden omgegaan en of er überhaupt (ingeval er sprake is van extra uitstoot van stikstof in relatie tot de activiteit waarvoor vergunning wordt gevraagd c.q. het bestemmingsplan wordt gewijzigd) nog vergunning kan worden afgegeven.

Wat is de PAS?

PAS staat voor Programma Aanpak Stikstof.  De Nederlandse overheid startte het programma in 2015 om de uitstoot van stikstof terug te dringen. Tegelijkertijd was het dé manier om vergunningen uit te delen aan bedrijven die stikstof veroorzaken in de buurt van natuurgebieden. Nederland stoot al jaren te veel stikstof uit, waardoor brandnetels en grassen de natuur overwoekeren en kwetsbare soorten verdwijnen. Al jaren is er in veel Natura 2000-gebieden een overschot aan stikstof (ammoniak en stikstofoxiden). Dit is schadelijk voor de natuur. Het belemmert ook vergunningverlening voor economische activiteiten, dus ook voor de activiteiten van recreatieondernemers. De regelgeving over het PAS is vastgelegd in de Wet natuurbescherming. 

Waarom is het PAS er gekomen?

In de eerste plaats om de natuur te beschermen. Bedrijven kunnen een verhoging van de hoeveelheid stikstof in natuurgebieden veroorzaken. Sommige beschermde plantensoorten groeien alleen in voedselarme omstandigheden. Stikstof zorgt voor voedselrijke grond, waardoor deze beschermde soorten kunnen verdwijnen en ook de diversiteit van plantensoorten achteruitgaat. Maar om tóch te kunnen bouwen in en rond kwetsbare natuurgebieden, is het PAS opgesteld en deelde de overheid vergunningen uit op basis van ‘toekomstige besparingen’ op stikstof. 

Waarom verbod op het stikstof-programma?

Volgens de Raad van State deugt het Nederlandse programma om stikstof terug te dringen niet. Toekomstige besparingen blijken helemaal niet zeker te zijn. De kwetsbare natuur in Nederland is onvoldoende beschermd tegen de overheid, oordeelt de raad over het gevoerde stikstofbeleid. De huidige vergunningsprocedure voor onder meer gebouwen, stallen, snelwegen en industrie geeft te weinig zekerheid over de hoeveelheid schadelijke stikstof die in de natuur terechtkomt.

Wat zijn de gevolgen van het verbod?

De bouw van nieuwe gebouwen, (vakantie)huizen, wegen, industrie en boerderijen dreigt stil te komen liggen. Het verbod dwingt de overheid om de natuur in Nederland beter te beschermen. Het kabinet moet nu een nieuw systeem bedenken waarbij veel meer rekening wordt gehouden met de daadwerkelijke uitstoot van stikstof. Dat leidt tot hoofdbrekens. Stikstof komt vrij bij onder meer verkeer, vliegtuigen, veehouderij en cv-ketels. Dit heeft effect op alle initiatiefnemers in alle sectoren en door heel Nederland.

 

 

Resultaat of gewenst resultaat

Bedrijfsactiviteiten en wijzigingen inclusief uitbreiding van recreatiebedrijven en -activiteiten moet kunnen doorgaan.

Documenten

Tags: Programma Aanpak Stikstof PAS Natura 2000