Vuilwater - Besluit lozingen buiteninrichtingen


Laatste update: 30/11/2022

Toiletwater afkomstig van boten mogen watersporters niet lozen.

Toiletwater mag niet in het buitenboordwater worden gepompt. In het Besluit lozen buiten inrichtingen (artikel 3.9) zijn pleziervaartuigen expliciet opgenomen. Tot 12 mijl uit de kust is het lozen van toiletwater niet toegestaan.

Het besluit regelt niet welke oplossing wordt gekozen om te kunnen voldoen aan dit verbod. Of er een vuilwatertank is ingebouwd of een van de andere alternatieven zoals droogkorrels of zaksysteem. Jachthavens in Nederland zijn verplicht om een uitpompstation te hebben.

Vuilwatertank verplicht voor nieuwe boten
Voor nieuwe boten is in de Wet Pleziervaartuigen per 2016 een vuilwatertank of zuiveringssysteem verplicht. Over de eisen waaraan een zuiveringssysteem moet voldoen, wordt nog gesproken binnen de EU.

Zuiveringssysteem aan boord
HISWA lobbyde sterk voor zuiveringssystemen omdat ze een goed alternatief zijn voor de vuilwatertanks. Hierdoor wordt nu het lozen van gezuiverd toiletwater mogelijk. Het effluent moet voldoen aan de Zwemwaterrichtlijn (90 percentiel, uitsluitend bacteriologisch) en de zuiveringsinstallatie moet zijn gecertificeerd. De handhaving wordt regionaal uitgevoerd.

Update 30 november 2022

Medio november 2022 werd het besluit gepubliceerd dat buitenboordafsluiters van het toilet verzegeld moeten worden. Hoewel de details nog niet bekend zijn, is de verzegeling alvast in wetgeving verankerd. De invoerdatum is ook nog niet definitief. De verzegeling zal niet eerder dan 2026 worden ingevoerd, maar de minister stelt de datum pas vast als ook de details zijn uitgewerkt.

HISWA-RECRON verzet zich tegen deze gang van zaken. In gesprek met I&W stelt HISWA-RECRON dat invoering van de verzegeling pas aan de orde is als er geruime tijd (vijf jaar!) goede en betaalbare zuiveringssystemen op de markt zijn. Er zijn nu wel systemen ontwikkeld, maar de procedure om deze goedgekeurd te krijgen is ondoenlijk. I&W beoordeelt momenteel de goedkeuringsprocedure. HISWA-RECRON blijft hierover in gesprek.

Update 30 juni 2021

Op 30 juni zijn enkele wijzigingen in de aanstaande Besluit Activiteiten Leefomgeving ter consultatie gepubliceerd. Hiermee wordt aan belanghebbenden om commentaar gevraagd. In deze consultatie wordt het verzegelen van buitenboordafsluiters van toiletten aan boord van pleziervaartuigen aangekondigd. Hiermee wordt de wettelijke invoering geregeld. HISWA-RECRON is van mening dat verzegeling een buitenproportionele maatregel is maar dit politieke besluit is niet te keren. We zetten in op een overgangstermijn van minimaal vijf waarbij waterzuivering is toegestaan en breed beschikbaar, inzetbaar en betaalbaar is. Over de details, de overgangstermijn en de definitieve invoerdatum wordt momenteel nog onderhandeld met het Ministerie. Pas als dat traject gereed is, zullen deze details en invoerdatum later per ministeriële regeling worden ingevoerd.

Je kunt de consultatie (regelgeving en Toelichting) via deze link bereiken. Eventuele reacties op de conceptregelgeving kunnen – via de site! -  tot en met vrijdag 3 september 2021 worden ingediend.

Resultaat of gewenst resultaat

Het toestaan van een zuiveringssysteem aan boord zodat het lozen van gezuiverd toiletwater mogelijk is.

Documenten

Tags: toiletwater zwart water lozen zuiveringssysteem vuilwatertank zwemwaterrichtlijn zuiveringsinstallatie droogkorrels