Richtlijn Pleziervaartuigen


Gepubliceerd: 10/02/2021

De EU heeft opdracht gegeven om een Impact Studie uit te voeren op drie mogelijke aanvullingen in de volgende versie van de EU Richtlijn Pleziervaartuigen. Een enquête over de mogelijke effecten van deze aanvullingen gaat rond langs de belanghebbenden. Binnen ICOMIA begeleidt de Technische Commissie, waarin HISWA-RECRON zitting heeft, deze enquête. De eventuele aanvullingen gaan over brandstofdamp emissies uit brandstofsystemen, uitlaatgas emissies en er wordt gekeken naar de ontwerpcategorieën. De nieuwe EU Richtlijn wordt per 2027 verwacht. 

Brandstof damp emissies uit brandstofsystemen 

Het idee is dat de brandstofdampen niet uit vaartuigen kunnen ontsnappen. 

Hierbij denkt men aan: 

  • Emissies als gevolg van temperatuurwisselingen; 

  • Dampdoorlatende tank en slangen materialen; 

  • Damp bij stoppen van een warme motor; 

  • Emissies van damp dat ontstaat tijdens normaal gebruik 

  • Emissies die vrijkomen tijdens tanken 

EPA in USA heeft dit eerder maatregelen geëist tegen deze emissie, waarop ABYC een norm heeft uitgebracht. Op de markt zijn inmiddels brandstofslangen die laag-dampdoorlatend zijn. En tegen overdruk in de tank worden overdruk ventielen aangebracht die damp doorlaten als de druk in de tank oploopt. 

Op basis van de huidige voorgestelde eisen liggen er geen technische uitdagingen. 

Uitlaatgasemissies 

De Impact study onderzoekt of het technisch en economisch haalbaar is om de motoremissie verder te reduceren en zo ja, in welke mate. De motorenfabrikanten, verenigt in ICOMIA/IMEC zijn hierover in gesprek (lees onderhandeling) met de uitvoerders van de Impact Study. 

Ontwerp Categorie 

De huidige EU Richtlijn Pleziervaartuigen kent 4 ontwerpcategorieën, D, C, B en A, waar eerder nog ‘binnenwater’ tot ‘oceaan’ stond. Dit laatste was misleidend, beter is de omstandigheden (windkracht en golfhoogte) te noemen. 

Onderzocht wordt of de twee criteria (windkracht en golfhoogte) voldoende zijn voor de ontwerpcategorieën. Moet er een categorie bij, bijvoorbeeld voor speciale vaartuigen als waterscooters? En geven de 4 categorieën voldoende ruimte om de juiste indeling te kunnen maken?  


Tags: Recreational Craft Directive RCD ICOMIA