Risicomatrix Wwft vaartuigen


Laatste update: 30/08/2021

Alle beroeps- of bedrijfsmatige kopers en verkopers van goederen én bemiddelaars vallen onder de Wet ter voorkoming Witwassen en Financiering Terrorisme (Wwft) als betaling van goederen in contanten plaatsvindt voor een bedrag van 10.000 euro of meer.  Deze ondernemers zijn vanuit de Wwft verplicht om een beoordeling van de risico’s op witwassen en financieren van terrorisme op te stellen, vast te leggen en actueel te houden.

Deze eisen gelden alleen voor het handelen (koop, verkoop of bemiddeling) van bijvoorbeeld jachten, caravans, toelevering of detailhandel. Bij verhuur of reparatie/onderhoud val je niet onder deze regeling. De wetgeving is toegelicht in de Leidraad Wwft. Ondernemers zijn daarin benoemd als ‘Poortwachters’. Om snel inzicht te krijgen in de vereisten van de Wwft is in overleg met HISWA-RECRON deze risicomatrix opgesteld. In de matrix zijn en aantal voorbeelden opgenomen die op laag, middel of hoog risico kunnen wijzen. Je kunt in de praktijk met hele andere zaken geconfronteerd worden die een middel of hoog risico kunnen zijn. Het is bij middel en hoog risico vaak een combinatie van feiten en omstandigheden die daartoe aanleiding geven. In dat geval ontstaat ook al snel de meldplicht. Het gaat bij de Wwft namelijk om ongebruikelijke transacties en niet om verdachte transacties.

Boven 20.000 euro melding altijd verplicht
Als er meerdere betalingen plaatsvinden, die onderling verband houden, zijn de grenzen van 10.000 euro en 20.000 euro van toepassing. De deelbetalingen worden dan bij elkaar opgeteld. Let er op, dat als je het cliëntenonderzoek uitbesteedt aan een derde, je ook rekening houdt met de risico’s zoals deze in de matrix zijn opgenomen. Je bent namelijk zelf verantwoordelijk voor een juiste naleving van de Wwft.  Bijgaande risicomatrix is een voorbeeld hoe je je risicobeleid en risicomanagement zou kunnen inrichten. Aan deze risicomatrix kunnen geen rechten worden ontleend. De genoemde voorbeelden zijn niet limitatief. Deze risico’s moet je dan aan deze matrix toevoegen. Voor bemiddelaars/makelaars wordt verwezen naar de Leidraad Bemiddeling.

Toekomstige ontwikkeling Wwft
Het kabinet heeft een ‘Plan van aanpak witwassen’ opgesteld, dat in september 2020 door de ministerraad is aangenomen. Een van de maatregelen die het kabinet voorstelt, is een verbod op contante betalingen boven 3.000 euro. Deze grens ligt in lijn met ons omringende landen. Voordeel van een verbod is dat er geen onderzoek door de ondernemer hoeft te worden gedaan bij ‘verdachte omstandigheden’. De wetgeving is nog niet definitief. 

HISWA-RECRON stelt dat de grens in het plan (a 3.000 euro contant) erg laag is. Contante betalingen van deze orde grootte komen met regelmaat voor, zeker door Duitse en Franse consumenten. Een dergelijke lage grens zal leiden tot transacties buiten de ondernemers om, want tussen particulieren onderling geldt deze wet niet. En de lage grens zal leiden tot creativiteit bij de verkoop als de consument graag contant wil betalen. 

HISWA-RECRON pleit daarom voor een grens van 10.000 euro voor de inname van contant geld (zonder onderzoeksplicht). Mocht de huidige grens worden verlaagd, dan is een overheidscampagne noodzakelijk, zodat de ondernemer kan verwijzen naar de wetgever.  

 

 

Documenten

Tags: wwft Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme