2021-09-22 14:14:05

Prinsjesdag 2021: Wat betekenen de plannen voor de watersport en recreatie?

22 september 2021

Dinsdag 21 september overhandigde de minister van Financiën de begroting voor het jaar 2022 aan de Tweede Kamer. Omdat het zittende kabinet demissionair is, zien we voor 2022 veel beleidsarme plannen die voortborduren op het werk van de regering in voorgaande jaren. De economie is het afgelopen jaar, ondanks corona en de beperkende maatregelen, gegroeid. Voor heel 2021 is de verwachting van het centraal planbureau dat de economie zal groeien met 4%, gevolgd door een groei van 3,5% in 2022. Het ondernemersvertrouwen staat op het hoogste punt sinds 2018.

In de macro economische verkenning, die elk jaar op Prinsjesdag wordt uitgegeven, zien we dat de omvang van het bruto binnenlands product een stuk hoger was geweest zonder de coronacrisis. Hieruit valt op te maken dat op microniveau een fors deel van onze welvaart verloren is gegaan. Hele specifieke bedrijfssector, zoals de horeca, evenementen en recreatie voelen dit verlies al veel langer.

Door het snelle en krachtige herstel van de economie is ook de krapte op de arbeidsmarkt weer terug van weggeweest. Voor elke 5 werkzoekenden, zijn er 6 vacatures beschikbaar. 23% van de ondernemers geeft aan (productie)problemen te ondervinden door dit tekort aan personeel. 

Veel ondernemers die het zwaarst zijn getroffen door de coronamaatregelen van de overheid kampen met problematische schulden. Ruim een vijfde van alle horecaondernemers (22%) geeft aan dat hun schuldenlast problematisch is. Ruim de helft van alle horecaondernemers (57%) geeft aan dat de schuldenlast hoger is dan voor corona. Ook in de cultuur-, sport- en recreatiesector geeft ruim 40 procent (43 %) aan met een hogere schuldenlast te kampen dan voor corona. Deze cijfers worden ondersteund door de interne polls die HISWA-RECRON heeft uitgezet onder haar leden. Hieruit kwam naar voren dat iets meer dan 30% van de ondervraagden te kampen heeft met hogere schulden dan voor de coronacrisis. Het is dan ook van groot belang dat de echt zwaar getroffen ondernemers, ook in de watersport- en recreatiesector, effectief geholpen worden door het kabinet. Op woensdag 29 september spreekt de Tweede Kamer over het stopzetten van het steun- en herstelpakket. Onze lobby richting de Kamer is gericht op voortzetting van steun met strengere voorwaarden. 

Investeringen in klimaat, wonen en rechtstaat.

Het kabinet heeft laten weten, ondanks haar demissionaire status, te investeren in drie grote thema’s: Het klimaat, het woningtekort en de versterking van onze rechtstaat. 

Voor het aanpakken van de klimaatverandering stelt het kabinet 6,8 miljard euro beschikbaar. Een groot deel van dit bedrag gaat op aan stimuleringsregelingen die inwoners en bedrijven helpen aan het verduurzamen van hun panden. Zo verhoogt het kabinet het budget van de Stimuleringsregeling Duurzame Energieproductie (SDE++), de subsidieregeling voor duurzame energie en andere technologieën die de CO2-uitstoot in Nederland verlagen, met €3 miljard.

Het kabinet reserveert 1,3 miljard euro voor energie-infrastructuurprojecten die belangrijk zijn voor de klimaat- en energietransitie. Dit bestaat uit subsidie voor een warmtetransportnet in Zuid-Holland, en 750 miljoen euro voor het ombouwen van delen van het bestaande gasnet tot een landelijke ‘Waterstof backbone’ die de Nederlandse industrieclusters verbindt. HISWA-RECRON vind het van belang dat deze stimuleringsregelingen ook beschikbar komen voor watersport- en recreatiebedrijven die met private gas en energienetwerken werken.

Voor de bouw van extra woningen maakt het kabinet de komende 10 jaar jaarlijks € 100 miljoen euro vrij. Veel mensen vinden lastig een betaalbare woonruimte. Daarom zijn er tot 2030 zo’n 900.000 woningen nodig. Met de € 1 miljard wil het kabinet de snelle bouw van woningen stimuleren. HISWA-RECRON is blij met deze investeringen, die ook een positief effect moeten hebben op het misbruik van de recreatiesector voor het tekort aan woningen. Tegelijkertijd is het extra  bedrag van 1 miljard euro nog lang niet voldoende om de ambitie van het bouwen van 1 miljoen woningen in Nederland te realiseren.

Fiscaliteit

Na een toename van de collectievelastendruk in 2020, daalt de lastendruk in 2021 en 2022. Tijdens de coronacrisis daalden de overheidsinkomsten minder hard dan de economie, waardoor de collectievelastendruk in 2020 hoger uitkwam dan in 2019. Ook in 2021 en 2022 nemen de belastingontvangsten toe, maar door de sterk terugverende economie daalt de collectievelastendruk. 

Vanaf 1 januari 2022 gaat de schijfgrens voor het lage Vpb-tarief omhoog van 245.000 euro naar 395.000 euro. Dat betekent dat voor 97 procent van de ondernemingen in de Vpb geldt dat hun volledige winst wordt belast tegen het lage tarief van 15 procent. Vanaf 1 januari 2022 wijzigen de regels voor de verliesverrekening in de Vennootschapsbelasting. De voorwaartse verliesverrekeningstermijn van zes jaar vervalt waardoor verliezen onbeperkt in tijd voorwaarts verkenbaar zijn. Dat geldt ook voor de in 2022 nog aanwezige compensabele verliezen (verliezen uit 2013 en volgende jaren). De achterwaartse verliesverrekeningstermijn blijft één jaar. Daar staat tegenover dat verliezen nog slechts voor 50 procent verkenbaar zijn met de belaste winst in enig jaar. Bij een belastbare winst tot 1 miljoen euro zijn verliezen volledig verkenbaar.

De Subsidie vaste lasten geeft de door de coronacrisis getroffen ondernemingen een tegemoetkoming voor hun vaste lasten. In beginsel behoren vergoedingen die ondernemingen ontvangen als subsidie tot de belastbare winst. Door middel van een beleidsbesluit was al geregeld dat deze subsidies niet tot de winst behoren, zodat heffing van inkomsten- of vennootschapsbelasting hierover wordt voorkomen. Deze vrijstelling wordt nu ook vastgelegd in de wet. 

Arbeidsmarkt

De STAP subsidieregeling (stimulering arbeidsmarktpositie) - die in de plaats gaat komen voor de fiscale scholingsaftrek - zal per maart 2022 in werking treden. Werkenden en werkzoekenden kunnen via deze regeling maximaal 1.000 euro aanvragen per jaar voor scholing en ontwikkeling. Het budget is 218 miljoen euro per jaar. De regelingen uit het ondersteuningspakket rondom Corona voor ‘van werk naar werk’ worden in 2022 voortgezet. Het gaat hierbij ook om de subsidie voor praktijkleren in het mbo, certificaten en de derde leerweg. 

Omgevingswet en Markt en Overheid

Als gevolg van de coronacrisis zal de Omgevingswet in werking treden op 1 juli 2022. Deze wet biedt moderne instrumenten om de initiatiefnemer centraal te stellen en biedt meer flexibiliteit voor ondernemers. Dat is van groot belang voor innovatie, die nodig is om een aantal problemen op het gebied van milieu (stikstof, CO2) en woningbouw te kunnen aanpakken. HISWA-RECRON pleit al langer voor meer ‘ruimte om te ondernemer’, waarbij rekening wordt gehouden met het kapitaal van natuurgebieden.

HISWA-RECRON pleit met VNO-NCW en MKB-Nederland al jaren voor een aanscherping van de Wet Markt en Overheid, om oneerlijke concurrentie door (lokale) overheden met ondernemers te voorkomen. We willen onder meer dat ondernemers beter in de besluitvormingsprocedure worden betrokken en dat overheden besluiten beter onderbouwen. Dat hebben we begin 2021 in een rondetafelgesprek met het ministerie van Economische Zaken nogmaals duidelijk gemaakt. Eind dit jaar zal het kabinet een wetsvoorstel naar de Kamer sturen waarover dan in 2022 besluitvorming moet plaatsvinden. 

 

Terug naar overzicht