2021-12-17 09:36:28

HISWA-RECRON kritisch over brugverbinding Zeeburgereiland bij Diemerzeedijk

17 december 2021

Gemeente Amsterdam is een onderzoek gestart naar een nieuwe verbinding Zeeburgereiland. HISWA-RECRON heeft zich kritisch uitgesproken over de variant ‘nieuwe brug naast de Amsterdamse brug’. Toenemende drukte is te verwachten als de komende jaren op het Zeeburgereiland en op IJburg 30.000 woningen worden gebouwd. ’Verbinding Zeeburgereiland' is onderdeel van een mobiliteitsplan. Daarin worden nieuwe toekomstige verbindingen voor openbaar vervoer en fietsers besproken, waaronder het verbeteren en uitbreiden van de bestaande fietsroute over de Amsterdamse brug.

HISWA-RECRON is van mening dat de wenselijkheid en noodzaak van een brug aan de oost-zuid zijde in de directe omgeving van de Diemerzeedijk zorgvuldig onderzocht dient te worden, waarbij de belangen van de daar aanwezige bedrijven -en watersportverenigingen nadrukkelijk meegenomen moeten worden. Continuïteit in bereikbaarheid is voor hen van groot belang. Bij de bouw van een brug voorziet zij langere tijd ernstige hinder, hetgeen de bedrijfsvoering van de bedrijven -en daarmee bedrijfseconomische belangen- in gevaar brengt. 

Ook dient de landschappelijke inpasbaarheid van een brug goed onderzocht te worden. Het gebied rond de Diemerzeedijk is in de afgelopen 15 jaar verbeterd. Enerzijds om een aantrekkelijke wandel-fietsverbinding te realiseren voor de bewoners van IJburg., maar ook om de aanwezige klanten en bezoekers van de jachthavens en camping een aantrekkelijke omgeving te kunnen bieden. Een omgeving waar ook (beschermde) natuur steeds meer een plek heeft gekregen. HISWA-RECRON vindt het van belang dat het decor waarbinnen de toeristisch recreatieve ondernemer onderneemt, van een goede kwaliteit is én blijft. Ruimtelijke Ingrepen in de omgeving moeten zoveel mogelijk deze kwaliteit bevorderen of versterken. 

Tot slot wijst HISWA-RECRON op de Watervisie 2040 van de gemeente Amsterdam. De Diemerzeedijk ligt aan het water ‘Nieuwe Diep’ welke in de watervisie is aangewezen als één van de metropolitane plekken in Amsterdam, waarbij op termijn wordt gedacht om met gerichte investeringen stukken stad zodanig te ontwikkelen dat zij een veel belangrijker plek gaan innemen. Zij ziet Diemerzeedijk  kansrijk zijn voor verdere ontwikkelingen op het gebied van de watersport en recreatie. Ook in de watervisie wordt geanticipeerd op te maken masterplannen voor ontwikkelingen van de metropolitane plekken in samenhang met de omgeving erom heen. Van groot belang is om vanuit een masterplan van deze omgeving te bekijken of een brug naast de Amsterdamse brug inpasbaar en wenselijk is.

Terug naar overzicht