Conceptregeling Tegemoetkoming Energiekosten Blokaansluitingen bekend

3 april 2023

Begin april is de concept-regeling Tegemoetkoming Energiekosten Blokaansluitingen gepubliceerd. Deze regeling is in het bijzonder bedoeld voor mensen die niet beschikken over een eigen aansluiting op het regionale elektriciteits- of gasnet en voor hun energie afhankelijk zijn van een collectief net waarop zij een blokaansluiting hebben. Een  voorbeeld is een appartementencomplex met een centrale aansluiting op het regionale net, waarachter alle appartementen van het complex via een blokaansluiting energie (warmte en/of elektriciteit) krijgen.
In bepaalde gevallen kunnen ook bewoners van een vakantiewoning op een recreatiepark in aanmerking komen van deze subsidieregeling voor blokaansluitingen.

Daarvoor gelden dan wel de nodige eisen. In de eerste plaats moet het gaan om een zelfstandige wooneenheid en daarmee wordt bedoeld “een voor woondoeleinden geschikte ruimte die permanent geplaatst is op een standplaats als bedoeld in artikel 1, onderdeel l, van de Wet basisregistratie adressen en gebouwen, die als wooneenheid in functioneel opzicht zelfstandig is en is bedoeld voor permanente bewoning”. 


Standplaatsen worden vaak niet met een functie (zoals wonen) in de BAG geregistreerd. Daarom is bepaald dat er ook recht op subsidie kan zijn, indien een eenheid feitelijk wordt gebruikt voor permanente bewoning. Van feitelijke permanente bewoning is volgens de Memorie van Toelichting bij de regeling sprake als op het adres een persoon staat ingeschreven in de basisregistratie personen.
Kortom: in een beperkt aantal gevallen komen permanente bewoners van vakantiewoningen op recreatieparken in aanmerking voor de subsidie die in de regeling is uitgewerkt.

De subsidie moet overigens worden gevraagd door degene die de aansluiting heeft op het regionale met en de elektriciteit en/of warmte levert aan die permanente bewoners; doorgaans is dat de recreatieondernemer. En na de subsidieverstrekking moet de subsidie dan worden doorbetaald aan die permanente bewoners. Voor het werk dat samenhangt met de aanvraag kan per aansluiting overigens ook een vergoeding worden verkregen, die niet aan de permanente bewoners hoeft te worden doorbetaald.


De subsidieaanvraag dient te geschieden bij de belastingdienst en daarvoor zijn te zijner tijd web-formulieren beschikbaar. De regeling gaat in op 25 april 2023 en sluit in september 2023. 

Bijlage: concept-regeling voor tegemoetkoming.
 

Terug naar overzicht