Waterrecreatiesector doet oproep voor meer en vaker maaien tijdens congres waterplanten op 30 maart

5 april 2023

Op 30 maart vond in Almere het congres waterplanten Zuidelijk IJsselmeergebied plaats. Aanleiding was de evaluatie van vijf jaar samenwerking middels de Landelijke Werkgroep aanpak waterplantenproblematiek. Aanwezige bedrijven, verenigingen en watersporters lieten een stevig geluid horen. Hoewel er gemaaid wordt, blijft de overlast enorm. Veel meer en vaker maaien is noodzakelijk!

In 2019 is de werkgroep in het leven geroepen waarin Noord-Holland, Gastvrije Randmeren, Flevoland, gemeenten Almere, Huizen, Amsterdam en Hoorn samen met de belangenorganisaties en het ministerie van I&W is er gewerkt aan oplossingen voor het beheer van waterplanten. Er zijn onder de vlag van de Werkgroep verschillende korte termijn doelen bereikt, maar er zijn ook  bouwstenen ontwikkeld voor een gebiedsinrichting voor de langere termijn.

Gerdina Krijger van HISWA-RECRON heeft zitting in de werkgroep en concludeerde als volgt. ‘We komen van heel ver. Toen ik 12 jaar geleden vanwege de opkomende overlast bij de provincie Flevoland aanklopte, kreeg ik te horen dat ik maar een vergunning moest aanvragen en het maaien zelf kon betalen! Dat kon natuurlijk niet de bedoeling zijn, want wij zien beheer als een taak van de overheden. Ook verkondigde Rijkswaterstaat eigenaar van de waterplanten te zijn. Via een moeizame weg is er goede en structurele samenwerking -waaronder de oprichting van de twee stichtingen Maaien Waterplanten Randmeren en IJmeer & Markermeer- tot stand gekomen tussen alle stakeholders. Het is van groot belang dat deze samenwerking voor de toekomst wordt geborgd’.

Verschillende resultaten vanuit de werkgroep kregen tijdens het congres de aandacht. Vanaf 2024 zal de recreatieve betonning op het Markermeer. De inzet is waterplanten voortaan achter de boeien te houden. Ook komt er volledige betonning naar de havens van Edam, Volendam, Schardam en Hoorn. Deze betonning is ook de opmaat naar structurele verbetering van de diepte van de vaarroutes en specifieke vaargebieden in het Markermeer door zandwinning. Ook zijn in opdracht van de Werkgroep verschillende onderzoeken gedaan over potentiële meekoppelkansen voor betere bevaarbaarheid bij de grote ecologische projecten Programma aanpak Grote Wateren en de Kader Richtlijn Water in het IJmeer/Markermeer en de Randmeren.

In een presentatie van Jeroen van den Heuvel van HISWA-RECRON was de belangrijkste boodschap dat enerzijds op operationeel vlak van het maaien veel is bereikt -mede ook dankzij de inzet van de stichtingen Maaien Waterplanten Randmeren en IJmeer/ Markermeer- maar dat van groot belang is dat de Handreiking Maaien waterplanten wordt geactualiseerd, zodat meer en vaker maaien mogelijk is. Daarbij is een langjarige toezegging van het maaien noodzakelijk om perspectief te bieden aan de jachthavens en andere watersportbedrijven. Het oprukken van de plantengroei in vooral het Markermeer, IJmeer en ook Gooi- en Eemmeer vraagt om continue monitoring, jaarlijkse verbetering van het maaimaterieel, softwareontwikkeling, samenwerking en  gezamenlijke inzet om zoveel mogelijk veiligheid te bieden aan recreanten’. Inzet van alle stakeholders is hierbij van groot belang!’

De twee stichtingen Maaien Waterplanten Randmeren en Maaien Waterplanten IJmeer & Markermeer presenteerden de ontwikkeling van een nieuw maaiponton en een maaiboot. Met deze boten kan aanzienlijk meer en sneller gemaaid worden.

 

Terug naar overzicht