2023-10-23 18:05:00

Grote zorgen over aanscherping milieuregels bestel- en vrachtauto’s in Amsterdam

23 oktober 2023

HISWA-RECRON heeft middels een zienswijze grote bezwaren gemaakt tegen het aanscherpen van de maatregelen -zoals genoemd in het Ontwerpverkeersbesluit nul-emissiezone voor bedrijfs- en vrachtauto’s- in Amsterdam. Met name het gebied Diemerzeedijk en Buitenkerkerweg wordt geraakt door de maatregelen. De verwachting is dat door de cumulatie van maatregelen op het gebied van vervoer over de weg én het emissieloos varen bedrijfseconomische schade gaan lijden, dan wel genoodzaakt zijn bepaalde bedrijfsactiviteiten te beëindigen. HISWA-RECRON verzoekt om het gebied uit te zonderen, net als de RAI en de Hemhavens.

Door de aanscherping van de milieumaatregelen komt de bereikbaarheid voor toeleveranciers van deze bedrijven ernstig in gevaar. De in het gebied gevestigde bedrijven zijn namelijk geheel afhankelijk van deze toeleveranciers en zij komen vrijwel altijd van buiten Amsterdam. Het materieel dat deze toeleveranciers gebruiken bij het transport kan vaak niet aan de gestelde milieueisen voldoen, omdat er (nog) niet over een dergelijk vervoersmiddel wordt beschikt, dan wel dat er sprake is van een zwaar transport (zoals bij boten) en dergelijke vervoersmiddelen er niet of nauwelijks zijn. Dit heeft als gevolg dat de bedrijven op de Diemerzeedijk en de Buitenkerkerweg opdracht moeten geven om op een plek buiten de milieuzone goederen over te laden op een ander transportmiddel. Dit brengt ongewenste en zeer hoge kosten met zich mee.

Grote investeringen in o.a. groot mobiel materieel
Bedrijven op de Diemerzeedijk en de Buitenkerkerweg dienen ook investeringen te doen in de elektrificatie van eigen materieel. Dan gaat het over bestelauto’s en busjes die vervangen dienen te worden, maar ook over groot mobiel materieel zoals kranen en trekkers om boten uit het water te halen en op het eigen terrein te verplaatsen. Hier zijn zeer hoge kosten mee gemoeid.

Cumulatie van maatregelen weg en water
Bedrijven op de Diemerzeedijk en de Buitenkerkerweg worden ook allen getroffen door andere maatregelen die voortvloeien uit de Uitvoeringsagenda Uitstootvrije Mobiliteit 2023-2026, namelijk die van de emissieloze recreatievaart per 2025 – 2030.
Jachthavens staan voor de grote opgave om de voor de toekomstige elektrische boten de benodigde elektrische infrastructuur op de jachthavens aan te leggen. Dit vergt forse investeringen. Daarnaast is er grote onzekerheid of Leander tijdig de gewenste verzwaring kan leveren.  Dit betekent dat deze bedrijven een onzekere toekomst tegemoet gaan.

Verzoek om uitzondering naar analogie van RAI en Hemhavens
De cumulatie van de milieumaatregelen van weg en water in het gebied Diemerzeedijk en Buitenkerkerweg maakt dat de daar gelegen bedrijven onevenredig zwaar getroffen worden.
HISWA-RECRON is van mening dat het gebied Diemerzeedijk en de Buitenkerkerweg gelijk behandeld dient te worden als de Rai en de omgeving van de Hemhavens. Deze gebieden zijn uitgezonderd om redenen die ook voor de Diemerzeedijk en de Buitenkerkerweg van toepassing zijn. Daarbij zou het verplaatsen van de opnamecamera naar direct voor de ingang van de Piet-Heintunnel de bereikbaarheid van de Diemerzeedijk en Buitenkerkerweg kunnen borgen.

 

Terug naar overzicht