Meer defensie in Assen en F35 straaljagers op vliegvelden Eelde, Lelystad en Twente verslechteren recreatieklimaat

10 juli 2024

HISWA-RECRON maakt zich grote zorgen over de plannen van Defensie om het oefengebied van Zuidwest Assen te vergroten om hiermee meer op land te kunnen trainen en oefenen. Ook de interesse van defensie voor vliegveld Eelde en Lelystad baart de sector zorgen.

In februari heeft HISWA-RECRON een zienswijze ingediend op het nationale rapport en daarin ook opgeroepen dat een klein dichtbevolkt Nederland niet alle wensen van Defensie kan honoreren. Maak duidelijke afspraken binnen de NAVO en kijk naar gebieden in Europa waar verstoring het laagst is. Neem daarbij ook het belang van recreatie en toerisme mee. Volgens Petra Ellens, regiomanager is er nog veel onduidelijk hetgeen alleen maar meer vragen oproept. De kaart die Defensie heeft gepubliceerd geeft alleen maar meer kopzorgen. Het gaat om veel meer dan alleen een paar specifieke oefenlocaties, het gaat ook om grote gebieden die straks met laagvliegroutes te maken krijgen. Inmiddels zijn de meeste informatiebijeenkomsten van Defensie geweest maar deze bijeenkomsten stellen net zoals de antwoordnota niet gerust. Sterker nog het lijkt een wassen neus door de opmerking van Defensie dat de burger niet beslist wat er gaat gebeuren en dat deze hooguit een boodschap aan de gemeente of provincie kan meegeven want dat zijn voor defensie belangrijke gesprekspartners aldus Defensie. Reden voor de branche om ook bij de provincies haar zorgen kenbaar te maken.

 

Ook wekt het verwondering dat Defensie in landbouwtransitiegebieden aan de slag wil terwijl in deze gebieden de stikstofuitstoot omlaag moet maar Defensie staat boven de wet? Ellens vind dit meten met twee maten. Agrarische- en recreatieondernemers naast Natura2000 gebieden worden op slot gezet maar Defensie mag met zwaar materieel en forse stikstofuitstoot en met veel lawaai ook over stiltegebieden zijn gang gaan? Opvallend dat zelfs Natura2000 gebieden maar ook stiltegebieden en Natuur Netwerkgebieden en Nationale Parken ingekleurd zijn. Dus van de Sallandse Heuvelrug tot het Drents-Friese Wold zijn opties. Ellens roept op tot een Maatschappelijke Kosten Baten Analyse. Deze methodiek kijkt ook naar de effecten die niet direct geld kosten of opleveren, maar waaraan mensen wel een belang hechten. Denk aan positieve of negatieve effecten op de leefomgeving.

 

Maak uw mening kenbaar bij uw eigen politieke bestuurders

Na de zomer volgen nog verdere overleggen met provincies, gemeenten en andere belanghebbenden. Daarom roept HISWA-RECRON haar leden op hun bezwaren kenbaar te maken bij de lokale overheden. Deze hebben uiteindelijk via hun eigen politieke partijen korte lijntjes naar Den Haag. Want hoe meer druk vanuit de regio hoe beter het is. Kijk op de bijgevoegde kaart en zie hoe ook uw bedrijf de nadelige gevolgen van deze plannen kan ervaren. Uiteindelijk zal Defensie de voorkeurslocaties voor aan het kabinet presenteren. Die mag dan de verschillende belangen afwegen en beoordeeld het milieueffectrapport. Als het kabinet instemt met de locaties gaat Defensie met de uitwerking van zijn plannen aan de slag.

Terug naar overzicht