2022-03-18 11:47:56

HISWA-RECRON overvallen door facetbestemmingsplan gemeente Bergen

18 maart 2022

HISWA-RECRON is compleet overvallen door het facetbestemmingsplan van gemeente Bergen. In één klap probeert de gemeente via een totaal verbod in te grijpen op de groei van het aantal recreatieparken of de uitbreiding van bestaande parken. Monotoon aanbod en teloorgang van de leefbaarheid liggen ten grondslag aan deze maatregel. HISWA-RECRON bestrijdt dit volledig.

"Er mag al bijna niets meer in gemeente bergen", vertelt Gerdina Krijger van HISWA-RECRON. "Het facetbestemmingsplan is compleet overbodig. Het plan fungeert als een soort tweede, extra slot op wat al eerder voor de verblijfsrecreatiebedrijven is bepaald. Een overbodig slot, dat zo snel mogelijk van tafel moet."

Ook stelt de gemeente dat het maximaal bebouwde oppervlakte niet mag toenemen en de situatie niet mag wijzigen. Vakantieparken die in het verleden eenheden hebben weggehaald, lijken hiermee te worden gestraft voor kwaliteitsverbetering.

Volgens HISWA-RECRON heeft de gemeente een volstrekt verkeerd beeld op de recreatiesector. De gemeente stelt dat de balans tussen rust en reuring ten aanzien van vakantieparken is verstoord. In de toelichting op het facetbestemminsplan schrijft de gemeente: "Het aantal recreatieparken is de afgelopen jaren fors gestegen wat heeft geleid tot een eenzijdig aanbod en een toename van de klachten van omwonenden over een achteruitgang van de leefbaarheid." HISWA-RECRON is van mening dat een onderbouwing van de negatieve gevolgen van het (vermeende) eenzijdige aanbod, dan wel de achteruitgang van de leefbaarheid, ontbreekt.

Krijger vervolgt: "In tegenstelling tot wat de gemeente beweert, dragen  toeristisch recreatieve bedrijven juist bij aan de leefbaarheid van de omgeving. De aanwezigheid van gasten -juist jaarrond- zorgen voor derden bestedingen in de gemeente en de omliggende regio. Veel voorzieningen in kleine kernen blijven hierdoor in stand. Ook zorgen de bedrijven voor werkgelegenheid. Iedere inwoner van de gemeente Bergen heeft hier baat bij."

Het verminderen van de leefbaarheid in gemeente Bergen is volgens HISWA-RECRON niet aan de orde. Recreatiewoningen worden namelijk gebouwd op recreatiegronden en niet op gronden bestemd voor de woningbouw. Particuliere woonhuizen die worden onttrokken aan woonfuncties en voor recreatie worden gebruikt, liggen daaraan ten grondslag. Ook de vermeende overlast wordt zwaar bestreden door de brancheorganisatie. Juist het jaarrond kunnen verblijven op de vakanieparken zorgt voor spreiding van gasten. Ten opzichte van het verleden is de overlast alleen maar afgenomen. Er zijn geen jongeren meer op campings, geen dancings in de bebouwde kommen en de vakantieparken worden met name bezocht door ouderen die rust zoeken. Daar komt bij dat het autoverkeer naar de vakantieparken niet in verhouding staat tot de grote hoeveelheid verkeersbewegingen van dagrecreanten. Uit in het verleden geanalyseerde gegevens van de gemeente kwam dat ook zeer duidelijk naar voren.

HISWA-RECRON klaagt over het proces. "Wij zijn op geen enkele wijze geraadpleegd of gehoord, terwijl er sprake is van een zeer ingrijpende maatregel. Zonder democratische hoor en wederhoor bereidt de gemeente een maatregel op die enerzijds de toeristisch recreatieve bedrijven blokkeert en anderzijds handreikingen doet aan inwoners. Wij eisen dat het Facetbestemmingsplan onmiddellijk wordt ingetrokken", besluit Krijger.

Terug naar overzicht