2021-06-17 16:34:44

HISWA-RECRON blij met oproep van overheden over waterplantenproblematiek aan de Rijksoverheid

17 juni 2021

‘Om de wateren aan de zuidkant van het IJsselmeergebied en in de meren daar omheen bevaarbaar, veilig en schoon te houden, zijn grote investeringen nodig. Investeringen die de getroffen gemeenten en provincies niet op kunnen brengen. Hulp van het Rijk is noodzakelijk’.  Dat is samengevat de boodschap van een in gezamenlijkheid opgestelde position paper, waar de regionale overheden mee naar de Rijksoverheid gaan, legt Gerdina Krijger van HISWA-RECRON uit.

HISWA-RECRON is blij met het initiatief van de bestuurders van de provincies Noord-Holland, Flevoland, Utrecht en Gelderland én gemeenten in het IJsselmeergebied, om aan het Rijk - ministeries van I&W en LNV - te vragen maatregelen te nemen om de grote problemen die de waterrecreatie ondervindt als gevolg van de overmatige groei van waterplanten op te lossen. De tot aan het wateroppervlakte groeiende Fonteinkruiden zorgen voor veel hinder bij watersporters en (water)recreanten, onveilige situaties en schade bij het watersportbedrijfsleven. Om de overlast adequaat aan te pakken én om structurele oplossingen te realiseren, is naast de inzet van de provincies en gemeenten, ondersteuning van het Rijk dringend nodig. 

Al jaren voert de waterrecreatiesector een intensieve lobby bij de overheden voor de aanpak van de waterplantenproblematiek. De resultaten zijn onder andere de jaarlijkse bijdragen van gemeenten om de waterplanten te kunnen maaien en de samenwerking binnen de Werkgroep waterplanten zuidelijke IJsselmeergebied. Hierin werken middels een samenwerkingsovereenkomst de betrokken private en publieke partijen aan structurele oplossingen van de problematiek op de lange termijn. Ook zijn er vanuit de jachthavens twee stichtingen actief (opgericht door Watersportverbond en HISWA) bij het adviseren en coördineren van de maaiwerkzaamheden. 

‘Echter, voor zaken die de regio overstijgen is ondersteuning door het Rijk onontbeerlijk’, vervolgt Krijger. ‘Daarom is het zo van belang dat de regionale overheden nu ook zelf actie ondernemen’. Verzocht wordt om waterrecreatie als beleidsterrein in de begroting van het ministerie van I&W op te nemen met een beheerbudget van één miljoen per jaar. Ook wordt gevraagd om 66,7 miljoen beschikbaar te stellen om verschillende vaarroutes te verdiepen en een bevaarbare snelvaarbaan bij Almere te realiseren. Voor het Gooi- en Eemmeer wordt een investeringsbudget gevraagd voor noodzakelijke inrichtingsmaatregelen en voor alle Randmeren een extra risicobudget voor nutrientenreductie.

‘Het is fantastisch dat de overheden zo opkomen voor onze sector’, besluit Krijger. ‘Door samen op te trekken maken we een nog steviger vuist naar de Rijksoverheid!’

Terug naar overzicht