2020-09-08 15:21:00

HISWA-RECRON dient reactie in op het eindadvies Genereus Verbonden

8 september 2020

HISWA-RECRON heeft een reactie ingediend op het concept-inrichtingsplan voor het IJ in Amsterdam van de onafhankelijke adviescommissie Oeververbindingen. Deze commissie is vorig jaar ingesteld om het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat om de gemeente Amsterdam te adviseren waar en hoe de oevers van het IJ en een deel van het Amsterdam-Rijnkanaal het beste voor fietsers en voetgangers verbonden kunnen worden. Het eindadvies genaamd ‘Genereus verbonden’ omvat een concept inrichtingsplan voor een robuust en toekomstvast waterkruispunt. Naar verwachting zullen Rijk en gemeente dit najaar op basis van het advies bestuurlijk afspraken maken.

Primair in haar reactie heeft HISWA-RECRON de voorkeur aangegeven voor een oplossing zonder bruggen.
Ten aanzien van de voorgestelde bruggen in het plan, heeft zij aangegeven dat deze op goede overzichtelijke plekken zijn gepland, waarbij de breedte van de vaarwateren goed zijn gewaarborgd en daarmee in principe de veiligheid. Het aanleggen van extra (wacht)steigers is een goed voornemen. Grote zorg gaat uit naar opstoppingen die kunnen ontstaan tussen de openingen van de bruggen.

Daarom dringt HISWA-RECRON aan op het vasthouden aan bedieningsregimes volgens de Blauwe Golf, zoals verwoord in het advies (huidige openingsregime van de Schellingwouderbrug). Hiermee wordt onnodige en extra wachttijd voor recreatievaart voorkómen, wordt onnodig lange wachttijden voor wegverkeer voorkómen én wordt de veiligheid gewaarborgd. Door een blauwe golf gaan zeilboten namelijk geen rondjes draaien en recreatievaarders zullen in de praktijk door de golfslag (veroorzaakt door langsvarende (beroeps)schepen en wind), wegens het gevaar voor schade niet aanleggen.
Ook wijst HISWA-RECRON op het feit dat de gedane tellingen van pleziervaart jaar-rond niet zijn meegenomen (alleen die van oktober-maart buiten het vaarseizoen). Dit geeft een onjuist beeld van de vele malen grotere omvang van de recreatievaart. 

De reactie van HISWA-RECRON is afgestemd met Waterrecreatie Nederland, BLN Schuttevaer, Watersportverbond en de Toerzeilers.

Terug naar overzicht