Nieuws

2020-09-22 15:09:06

Inspraak HISWA-RECRON bij provincie Noord-Holland op Ontwerp Omgevingsverordening NH 2020

22 september 2020

HISWA-RECRON heeft op 21 september ingesproken bij Provinciale Staten van Noord-Holland over de concept Omgevingsverordening. Eerder sprak zij in een zienswijze al haar grote zorg uit over de nieuwe Ontwerp Omgevingsverordening NH 2020 waarin nieuwe regelgeving is opgenomen. Met name de invoering van het artikel ‘Bijzonder Provinciaal Landschap (BPL)’ en het werkingsgebied landelijk gebied gaat op veel plaatsen ten aanzien van ruimtelijke ontwikkelingen voor zeer grote problemen zorgen.

‘Het Oostelijk Vechtplassen Gebied  gaat op slot en dat is vanuit ondernemersperspectief ongewenst en onacceptabel’, was de strekking van de inspraak van Gerdina Krijger, regiomanager bij HISWA-RECRON. Zij verwees hierbij naar het gebiedsakkoord van de Oostelijke Vechtplassen, waar de provincie in 2017 een samenwerking aanging van 17 partijen om uitvoering te geven aan een samenhangende uitvoering van doelstellingen op het vlak van economie, natuur, water, recreatie en toerisme en verder. HISWA en RECRON ondertekenden met veel goede verwachtingen voor de toekomst het gebiedsakkoord.

Ruim voor het Gebiedsakkoord werd door een initiatief van watersport- en recreatieondernemers het fundament gelegd voor de samenwerking. Deze constateerden dat het recreatieve product in het Oostelijke Vechtplassengebied achteruitging en dat het tij dringend gekeerd moest worden. Een brede revitalisering bleek nodig. Deze revitalisering is een belangrijk onderdeel van het gebiedsakkoord en het bijbehorende Uitvoeringsprogramma.

In een schriftelijke reactie op de zienswijze van HISWA-RECRON erkent de provincie dat in het Oostelijk Vechtplassengebied beschermingsregimes liggen die beperkingen met zich meebrengen voor nieuwe  ruimtelijke ontwikkelingen. Ook geeft zij aan dat het nieuwe regime belemmeringen kan opwerpen voor de opgaven waar deze gemeenten ruimte voor zoeken. En omdat deze opgaven nog niet zijn vertaald zijn in concrete (trensformatie)plannen en voorzien zijn van een onderbouwing, vindt de provincie het in deze fase nog te vroeg om de begrenzing van specifieke gebieden in het BPL te wijzigen.

HISWA-RECRON heeft vervolgens in haar inspraak aangegeven dat vaststelling van de Omgevingsgverordening leidt tot een grote rechtsonzekerheid voor iedere ondernemer met een initiatief. Een situatie waarin ‘nee, tenzij’ het criterium is geworden en waarbij nieuwe initiatieven op voorhand in de kiem worden gesmoord. De zo noodzakelijke en gewenste transitie van de watersport- en recreatiesector wordt hierdoor zeer bemoeilijkt. Het Oostelijk vechtplassengebied gaat slot. Een belangrijke pijler uit het Gebiedsakkoord wordt ernstig geraakt.

Gerdina Krijger verzocht de provincie om de concept Omgevingsverordening niet vast te stellen, dan wel de BPL begrenzingen aan te passen.

 

Terug naar overzicht