2020-10-07 12:13:58

Inspraak HISWA-RECRON op extra commissie vergadering Nota Varen 2 Amsterdam

7 oktober 2020

HISWA-RECRON heeft op 22 september gebruik gemaakt van de mogelijkheid om in te spreken op de extra inspraakavond van de commissie MLW. Aanleiding voor deze avond was de voortgangsbrief aan de Raad ten aanzien van de Nota Varen 2. Deze is in mei 2020 vastgesteld. 
Gerdina Krijger -regiomanager Noord-Holland en Flevoland- voerde het woord. Dit deed zij mede namens het Watersportverbond en de Nautische Dienstverleners.

In haar inspraak gaf zij aan dat zij blij was ‘het podium’ te krijgen, maar nog steeds vind zij dat het watersportbedrijfsleven vergeleken met de reders weinig aandacht van de gemeente krijgt. Ook in de laatste voortgangsrapportage wordt slechts een kleine alinea gewijd aan de recreatievaart.

Zij vindt dat gezien de omvang en de ernst van de problematiek rondom emissieloos varen in 2025, dringende aandacht is gewenst. ‘Haalbaarheid en betaalbaarheid’ is het criterium. Terwijl voor de reders door de gemeente verschillende bureaus werden ingeschakeld voor onderzoek naar haalbaarheid en terugverdienmodellen, werd voor de watersport nagenoeg niets gedaan.

Er zijn slechts twee enquêtes. Uit een enquête onder de ligplaatshouders blijkt dat een derde van de Amsterdamse watersporters bij emissieloos varen in 2025 in het centrum van Amsterdam elders ligplaats zoekt of stopt met varen. Ook blijkt uit de enquête dat nog geen 4% van de watersporters emissieloos vaart. Zeven op de 10 respondenten zegt de kosten voor ombouw niet zelf te kunnen dragen. 
Uit een enquête onder de jachthavens blijkt dat slechts 10% op dit moment denkt te beschikken over voldoende elektrische infrastructuur. Forse investeringen zijn nodig om straks aan de vraag te kunnen voldoen. Daarbij komt dat Leander kan geen uitsluitsel geven of de benodigde elektriciteit überhaupt wel geleverd wordt. Vaak is de infrastructuur naar de haven toe ook niet toereikend. 

De waterrecreatiesector ziet naast de knelpunten ook zeker kansen, maar zij heeft meer tijd, draagvlak, onderzoek en ondersteuning nodig om te komen tot een haalbare, betaalbare en succesvolle transitie.

Na afloop van de inspraak werden er volop vragen gesteld, waardoor een aantal pijn punten extra kon worden toegelicht.

Bekijk hier de inspraakavond terug: 

https://amsterdam.raadsinformatie.nl/vergadering/773931/Inspreekavond%20Nota%20Varen%20Raadscommissie%20%28MLW%29%2022-09-2020

 

Terug naar overzicht