Nieuws

2020-06-23 10:01:00

Kamervragen over de waterplantengroei en de aanpak

23 juni 2020

Om de meren in het IJsselmeergebied bevaarbaar te houden is het noodzakelijk ieder jaar de waterplanten te maaien.In de Randmeren is al een start gemaakt met het maaien van de snelvaartbaan bij Almere en in het IJmeer en Markermeer zullen de maaiwerkzaamheden aanvangen per 1 juli. Opvallend is dat dit seizoen de plantengroei nog beperkt is, waardoor het maaien enigszins is uitgesteld.

Ondertussen wordt er achter de schermen verder gewerkt aan meer structurele oplossingen voor de lange termijn, zoals verdiepen en zoneren. Op de Waterplantenconferentie die in december 2019 georganiseerd werd door Waterrecreatie Nederland en o.a. HISWA Vereniging ondertekenden het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, provincies en gemeenten in het IJsselmeergebied én de waterrecreatiesector een samenwerkingsovereenkomst  om gezamenlijk te werken aan de structurele oplossingen.

Verschillende werkgroepen (fysieke oplossingen, financieel en meekoppelkansen, kennis) waarin vertegenwoordiging van de ondertekenaarsgoed zijn inmiddels aan het werk met pilots, meekoppelkansen en wenskaarten. Desondanks is HISWA-RECRON niet tevreden over de voortgang. Naar haar idee heeft het ministerie een grotere verantwoordelijkheid in dit dossier dan zij laat zien. 

Samen met Sportvisserij Nederland, het Watersportverbond en de Toerzeilers zijn Kamervragen opgesteld en ingediend. Naar verwachting zullen deze nog voor het zomerreces gesteld gaan worden. Deze vragen gaan over het onderschrijven van waterrecreatie als belangrijke functie in het IJsselmeergebied, de relatie tussen waterbeheermaatregelen en de overmatige plantengroei, de verantwoordelijkheid van de Rijksoverheid buiten de vaargeul én de beperking  qua maaien zoals opgelegd in de Handreiking Maaien Waterplanten.

Intussen voert de waterrecreatiesector gesprekken met Cees Loggen, gedeputeerde van Noord-Holland en kartrekker van de projecten binnen de Samenwerkingsovereenkomst. Gemeenten in het IJsselmeergebied wordt gevraagd de waterrecreatiesector te ondersteunen in de acties richting de Rijksoverheid. De brief van het Platform IJsselmeergebied aan verschillende overheden (die mede is ondertekend door HISWA-RECRON) is een belangrijke ondersteuning in de lobby.

Terug naar overzicht