Nieuws

2020-08-31 17:15:21

Voortzetting steun en herstelfonds goede stap, maar aanvullende sectorale steun is nog steeds nodig.

31 augustus 2020

Het kabinet presenteerde vorige week het steun en herstelfonds, dat vanaf oktober het tweede economische steunpakket zal vervangen. Samen met de grootste werkgevers- en werknemersbonden is het kabinet met een pakket maatregelen gekomen dat de nadruk moet leggen op het beschermen van bedrijvigheid, het aanjagen van investeringen en het behoud van werkgelegenheid. HISWA-RECRON is tevreden dat het kabinet en de maatschappelijke partners tot overeenstemming zijn gekomen over een pakket dat tot en met de zomer van 2021 van kracht blijft. Essentiele aanvullende sectorale steun voor watersport- en recreatiebedrijven ontbreekt vooralsnog in het pakket, waardoor duurzaam herstel van de sector uit zal blijven. HISWA-RECRON roept de Tweede Kamer op deze steun alsnog toe te voegen aan het steun en herstelfonds.

Steun en herstelfonds

Bestaande regelingen zoals de NOW en TVL blijven bestaan, maar de voorwaarden zullen elke drie maanden veranderen. Zo zal het vergoedingspercentage in de NOW stapsgewijs (per 3 maanden) verlaagd worden van 90% naar 70% naar 60%. 10% Hiervan moet in de eerste trance worden ingezet voor scholing en van-werk-naar-werk regelingen. Het vergoedingspercentage dat rechtstreeks naar bedrijven gaat, wordt hierdoor 80%. Het omzetdervingscriterium wordt vanaf de tweede tranche verhoogt van 20% naar 30% om in aanmerking te komen voor de NOW. Naast de middelen voor de overgang naar werk, biedt het kabinet werkgevers in de NOW 3 vanaf het eerste tijdvak (oktober) de ruimte een gedeelte van de loonsom te laten dalen zonder dat dit tot uiting komt in een verlaging van de subsidie bij de vaststelling. Het vrijstellingspercentage voor de loonsom loopt op van 10% in het eerste tijdvak, naar 15% in het tweede tijdvak tot 20% in het derde tijdvak.

De TVL regeling die bedrijven moet helpen de vaste lasten te dekken wordt net als de NOW regeling verlengd met 9 maanden. Het maximale subsidiebedrag wordt verhoogd van €50.000,- naar €90.000,- per drie maanden. Vanaf januari 2020 wordt de omzetdervingsgrens verhoogd van 30% naar 40%, en per 1 april naar 45%. Net als de eerdere voorwaarden van de TVL wordt maximaal 50% van de vaste lasten vergoed. Verdere details over de steunmaatregelen staan verwoord in de Kamerbrief van 28 augustus[1]

Aanvullende sectorale steun blijft nodig

Het kabinet maakt in haar steun en herstelfonds geen handreiking naar de watersport- en recreatiesector. Bestaande regelingen kennen opnieuw niet de mogelijkheid om seizoensgebonden maatwerkregelingen toe te passen. Vanwege de looptijd van dit steun en herstelfonds en de voortzetting van (omzet) referentieperiode uit 2019 zal dit pakket weliswaar een representatiever beeld geven van het bedrijf dan de vorige twee economische steunpakketten, maar van herstel uit de periode maart-september 2020 is absoluut geen sprake. Geleden schade wordt niet ingehaald of gecompenseerd, en met name de bedrijven die hard geraakt worden door de contactbeperkingen zoals in de groepenmarkt zullen ook de komende periode in zware financiële nood blijven zitten.

Het kabinet erkent in haar presentatie van het steun en herstelfonds de geleden schade in de cultuur en recreatiesectoren. De productie van deze bedrijfstakken is in het tweede kwartaal met 37,5% gedaald, zo constateert het kabinet op basis van cijfers van het CBS. Onderzoek van HISWA-RECRON[2] laat zien dat de omzetdaling in de sector voor met name groep georiënteerde bedrijven zoals groepsaccommodaties en de chartervaart oploopt tot 75%. Ondanks deze harde cijfers kiest het kabinet ervoor om wel sectorspecifieke noodhulp voor de cultuursector, maar niet voor de recreatiesector te faciliteren. HISWA-RECRON dringt er dan ook bij het kabinet en de Tweede Kamer op aan om ook deze zwaar getroffen bedrijven te compenseren buiten het reguliere steunpakket om. Rond het AO toerisme op 9 september en het plenaire Kamerdebat over het steun en herstelfonds zal HISWA-RECRON het belang van herstelfondsen en het alsnog aanpassen van de regeling voor seizoenafhankelijke sector in de watersport en recreatie blijven benadrukken.

 

[1] https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2020/08/28/tweede-steunpakket-culturele-en-creatieve-sector

[2] Zie rapportage HISWA-RECRON: financiële positie watersport- en recreatiebedrijven.

Terug naar overzicht