Natura 2000 belemmert ondernemen

HISWA-RECRON vindt dat het er voor watersport- en recreatiebedrijven niet beter op wordt als de doelen van Natura 2000 wijzigen. De doelen zijn vastgelegd in een nieuw beleidskader. Hierin staat  dat de regels nog verder worden aangescherpt en dat er nog meer Natura 2000-gebieden bij komen. Hierdoor krijgen nog meer bedrijven te maken met de beperkingen uit Natura 2000.

Ons standpunt

Er is bij de invoering van Natura 2000 weinig rekening gehouden met andere belangen dan natuurbelangen. Bijvoorbeeld met de belangen van watersport- en recreatiebedrijven. Zij zijn vaak gevestigd in de buitengebieden, dichtbij, aan de rand van of midden in Natura 2000-gebieden. Natura 2000 heeft voor die bedrijven de nodige consequenties. Denk bijvoorbeeld aan een vergunningplicht of aan beperkingen in de bedrijfsvoering. Het ontwikkelen van het bedrijf - noodzakelijk voor continuĂŻteit - wordt continu gehinderd of tegengehouden. De ervaring leert dat de natuurwaarden zeer prevaleren.

Natura 2000 is een Europees netwerk van beschermde natuurgebieden. Het is erop gericht om bepaalde soorten planten, vogels en soms vissen in stand te houden. De overheid wil zo biodiversiteit (soortenrijkdom) behouden. In Nederland zijn momenteel 162 Natura 2000-gebieden, zowel op het land als op zee.

Integrale benadering is momenteel niet het uitgangspunt. Er is geen balans tussen natuurbelangen en bedrijfsbelangen. HISWA-RECRON is bang dat in de toekomst bedrijven moeten sneuvelen door de aangescherpte regels. Er ontstaat een ‘standstill’ en dus een continuïteitsprobleem. Wij pleiten ervoor om ook het ministerie van Economische Zaken & Klimaat te betrekken bij dit beleidskader, voor een meer integrale blik. Niet alleen de ecoloog aan het woord te laten, maar ook de econoom.

In Nederland moet de economie draaien om Nederland welvarend en leefbaar te houden. De Vogel- en Habitatsrichtlijnen knellen. In Nederland meer dan elders in Europa, omdat daar grotere bufferzones tussen natuur en andere gebieden bestaan. Nog meer Natura 2000 gebieden of vergroting van bestaande gebieden en aanscherping van doelen, heeft grote gevolgen voor onze economie.

Wat willen we bereiken

Wij willen een meer integrale blik en een heldere uitspraak daarover in het beleidskader en in vervolgdocumenten. Daarnaast willen we dat ook andere stakeholders – zoals brancheorganisaties – ook vroegtijdig betrokken worden in het proces. Overheden en terreinbeheersorganisaties komen ruim aan bod maar andere stakeholders komen pas aan bod na vaststelling van zaken. Bijvoorbeeld via de summiere mogelijkheid tot het indienen van een zienswijze. De ervaring leert dat dit weinig effect sorteert.

Lees meer

Meer informatie in ons dossier over stikstof en bouwen (exclusief voor leden).

Benieuwd naar onze overige standpunten omtrent de leefomgeving