Cao Recreatie 2024-2025


Laatste update: 10/06/2024

Er is een nieuwe Cao Recreatie 2024 - 2025. Leden van HISWA-RECRON en de vakbonden FNV Recreatie en CNV Vakmensen stemden in maart 2024 met grote meerderheid in met de voorstellen in de nieuwe Cao Recreatie. Dit betekent dat er met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2024 weer een Cao Recreatie is.

De cao-tekst is gemoderniseerd. Minder juridisch, beter leesbaar en een logischere indeling. Ook is nu duidelijk door middel van kleuren wat specifiek voor de werknemer geldt en welke bepalingen in het bijzonder voor de werkgever zijn. De Cao Recreatie 2024 – 2025 is beschikbaar als pdf en als app (zowel iOS als Android).

Wat is de looptijd?
De looptijd is van 1 januari 2024 tot en met 31 december 2025.

Voor wie geldt deze cao?
De cao geldt voor werkgevers en werknemers in de verblijfsrecreatie. Het komt voor dat bedrijven meerdere activiteiten hebben. In dat geval geldt de hoofdzaak van de activiteiten. Dat wil zeggen dat wanneer de omzet uit de verblijfsrecreatie (overnachten in kampeermiddel of bungalow) meer dan 50 procent van de omzet uitmaakt, de Cao Recreatie in het hele bedrijf geldt. Dus ook in de eigen horeca, het zwembad, sport- en spelaccommodatie, wellness en sauna.

Welke loonsverhogingen zijn er afgesproken?
De feitelijk betaalde lonen en de bedragen in de loonschalen worden verhoogd met verschillende percentages. De lagere loonschalen krijgen een hogere indexatie dan de hogere schalen. Dat ziet er als volgt uit:

Op 1 januari 2024 met:

Schaal 1, 2, 3 en 4: 7 procent
Schaal 5 en 6: 6,5 procent
Schaal 7: 6 procent
Schaal 8: 5,5 procent
Schaal 9: 5 procent

Op 1 juli 2024 met 3 procent voor alle lonen en loonschalen.

Op 1 januari 2025 met 2,5% voor alle lonen en loonschalen

Op 1 juli 2025 kan er een verhoging plaatsvinden als de inflatie die wordt gemeten volgens de consumentenprijsindex (CPI) in de periode oktober 2024 ten opzichte van oktober 2023 hoger is dan 2,5 procent. Is de inflatie hoger, dan is de verhoging van het loon het meerdere boven de 2,5 procent, tot een maximum van 2 procent.

Een voorbeeld: de inflatie is 3,5 procent. Het salaris is 2.500 euro bruto per maand. De verhoging is 3,5 procent - 2,5 procent = 1 procent per 1 juli 2025. Het salaris wordt 2.525 euro.

Heb je een persoonlijke toeslag afgesproken in je arbeidsovereenkomst? Over die toeslag krijg je geen verhoging.

De loonschalen die gelden vanaf 1 januari 2024 staan onderaan deze pagina. Met een * is aangegeven welk salaris gelijk is aan het Wettelijk Minimum Loon.

Mag ik loonsverhogingen die ik eerder heb gegeven verrekenen?
Je kunt alleen loonsverhogingen verrekenen als je dit schriftelijk hebt vastgelegd. Veel ondernemers hebben bijvoorbeeld vooruitlopend op een cao-akkoord een verhoging per 1 januari 2024 gegeven. Als toen is vastgelegd dat deze verhoging verrekend wordt met een cao-percentage, is verrekening mogelijk.

Waarom zijn de jeugdlonen zo fors gestegen?
De Cao Recreatie kent voor de hulpkrachten het Wettelijk Minimum Loon (WML). Dit zijn studenten en scholieren die een bijbaan hebben. Zij zijn ook beperkt inzetbaar. Het is natuurlijk wel mogelijk om meer te betalen dan het WML. De jeugdlonen zijn voor jongeren die nog geen 21 jaar zijn, maar geen student of scholier zijn. Zij werken in principe ook niet in een bijbaan. Werkgevers hopen dat zij bewust kiezen voor de verblijfsrecreatie, langer blijven en breder inzetbaar zijn. Dan moet je ook een aantrekkelijk en in ieder geval concurrerend salaris kunnen bieden. De jeugdloonpercentages in de vorige cao waren de laatste jaren beperkt verhoogd. Deze inhaalslag wordt nu gemaakt. De jeugdlonen liggen boven het WML en zijn gelijk aan de jeugdlonen in de horeca-cao.

In de praktijk zijn er werkgevers die geen onderscheid maken in de beloning tussen hulpkracht en niet-hulpkracht en alle jonge werknemers verlonen op basis van de jeugdloontabel. Dat is uiteraard toegestaan, maar dat betekent in de praktijk dat deze hulpkrachten beloond worden op basis van de nieuwe staffel van de jeugdlonen.

Waarom is er een reiskostenregeling voor woon-werkverkeer afgesproken?
Het overgrote deel van de cao’s in Nederland kent een reiskostenregeling voor woon-werkverkeer. De Cao Recreatie bleef hierbij achter door geen regeling te hebben. Dat past niet bij een professionele sector die goede en concurrerende arbeidsvoorwaarden wil bieden. Met ingang van 1 juli 2024 geldt de volgende regeling:

De vergoeding is 0,12 euro netto per kilometer vanaf 10 kilometer tot 40 kilometer per gewerkte dag. Een medewerker die op 22 kilometer afstand van zijn werk woont, ontvangt per gewerkte dag een vergoeding van 22 km x 2 (heen en terugreis) = 44 km – 10 km = 34 kilometer. 34 kilometer x 0,12 = 4,08 euro.

In de cao is afgesproken dat bij bedrijven die op 1 januari jl. een betere reiskostenregeling kennen, deze regeling van kracht blijft.

Er komt een nieuw functiehuis: wat betekent dat?
Om een functie aan de juiste salarisschaal te koppelen is een functieprofiel nodig. De Cao Recreatie kende daar tot op heden een Handboek functie-indeling recreatie voor. Dit handboek was echter sterk verouderd en de functies sloten niet meer op de praktijk aan. Zo waren er geen IT-functies en waren marketing- en salesfuncties beperkt omschreven. Daarnaast was de systematiek om tot een indeling  te komen lastig. De verblijfsrecreatie liep daarmee ver achter op aanpalende sectoren zoals de horeca.

Het Handboek functie-indeling is geactualiseerd en de nieuwe functies sluiten veel beter aan bij de praktijk. De salarisschalen zijn niet gewijzigd, maar de nieuwe functies – ook wel referentiefuncties genoemd – zijn wel opnieuw gewaardeerd en ingedeeld in de salarisschalen.

In 2024 vindt de implementatie plaats van het nieuwe functiehuis. Hierbij is de afspraak dat uiterlijk per 1 januari 2025 alle functies op basis van het nieuwe functiehuis zijn ingedeeld. Om dat te kunnen doen wordt er een uitgebreid communicatieplan opgesteld en komen er trainingen en workshops voor werkgevers en ondernemingsraden. Ook komt er een helpdesk. Meer informatie verschijnt naar verwachting in april 2024.

Wat zijn protocolafspraken?
In een cao kunnen afspraken worden opgenomen, waarover sociale partners gedurende de looptijd van de cao over overleggen. Zo staat er nu dat er een studie komt naar een nieuw en modern loongebouw. Het loongebouw wordt gevormd door de 9 schalen. Het loongebouw is de afgelopen jaren uit balans geraakt en de verschillen in salarissen tussen de schalen zijn steeds groter geworden. Een verhoging in procenten voor alle schalen leidt tot een steeds groter verschil in euro’s. Daarnaast leiden de recente, forse verhogingen van het Wettelijk Minimum Loon (WML) ertoe dat deze bedragen deel gaan uitmaken van het loongebouw. De vraag is of de steeds grotere verschillen in de hoogte van de salarissen en de invloed van het WML wenselijk zijn. Ook wordt er gekeken naar de “concurrentie”, zoals naar ontwikkelingen bij de horeca-cao en de schoonmaak-cao.

Hoe ziet de pensioenregeling eruit?
De pensioenregeling in de verblijfsrecreatie wordt uitgevoerd door het Pensioenfonds Recreatie. Dit fonds is relatief klein in omvang en de kosten zijn verhoudingsgewijs daardoor hoger. Drie jaar geleden is onderzocht of de regeling door een ander pensioenfonds kan worden uitgevoerd, maar met het uitzicht op de Wet Toekomst Pensioenen (WTP) was een overstap toentertijd niet mogelijk. Naar aanleiding hiervan is afgesproken om binnen het Pensioenfonds Recreatie de WTP in te voeren en na afronding van dit traject wederom een traject te starten om elders aan te sluiten. Met deze protocolafspraak is deze afspraak herbevestigd.

Documenten
Gerelateerd nieuws
01apr
Cao Recreatie 2022 – 2023 definitief
Veelgestelde vragen

Tags: cao cao recreatie salarisschalen loon salaris