Waterrecreatie

Flexibel peilbeheer IJsselmeergebied en baggersubsidie

Flexibel peilbeheer IJsselmeergebied en baggersubsidie

Flexibel peilbeheer IJsselmeergebied en baggersubsidie

Rijkswaterstaat neemt maatregelen om de zoetwatervoorraad in het IJsselmeergebied op peil te houden. In plaats van een vast zomerpeil komt er een peil met een bandbreedte van 20 cm waarbinnen het peil mag fluctueren.

Rijkswaterstaat geeft hiermee uitvoering aan de Deltabeslissing IJsselmeergebied. Het peilbesluit wordt in 2022 definitief ingevoerd. 
HISWA heeft middels een enquête onder jachthavens en (mega)jachtwerven onderzocht wat hiervan de effecten kunnen zijn voor de watersportindustrie. Na een intensief lobbytraject van meerdere jaren heeft de minister een baggerbudget van 12.1 miljoen euro toegewezen t.b.v. de vaargeulen, jachthavens/watersportbedrijven. HISWA-RECRON is betrokken bij de totstandkoming van de baggersubsidie en zal haar leden medio 2019 informeren hoe hier aanspraak op te maken.

Wat doen we voor ...

Wat doen we voor de bedrijfsgroep waterrecreatie?